Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Anna Drakenberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

06 december 2022 09:00 P254, Prismahuset samt digitalt via Zoom

Anna Drakenberg håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Familjecentrerad vård i samband med planerad öppen hjärtkirurgi

Sakkunniga:
Åsa Engström, professor Luleå tekniska universitet
Karuna Dahlberg, med.dr, biträdande universitetslektor, Örebro universitet

Ordförande: Agneta Schröder

Anmäl dig till seminariet här senast 28/11, så kommer manus och zoomlänk att skickas ut en vecka före seminariet.

 

Avhandlingsarbetets övergripande syfte är att, ur ett familjecentrerat omvårdnadsperspektiv, beskriva och utvärdera betydelsen av familjens delaktighet i vården i samband med planerad öppen hjärtkirurgi samt att utvärdera Hälsostödjande familjesamtals effekt på välbefinnande, familjefunktion och familjens delaktighet i denna kontext.

Metoder som har använts och planeras att användas är

  • Critical incident technique med kvalitativa intervjuer
  • Mixed methods convergent parallell design med en tvärsnittsdel och en del som analyserats med kvalitativ innehållsanalys och joint display integrering
  • Enkätvalidering genom Think aloud metoden
  • Randomiserad kontrollerad klinisk effektstudie med Mixed model regressionsanalys.