Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Information för verksamheter

Vill din verksamhet ta emot en praktikant som läser Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet? Ta i så fall del av praktisk information nedan.

folder praktik kriminologi.JPG
Vid Örebro universitet bedrivs sedan år 2010 utbildning och forskning i kriminologi. Hösten 2015 startades ett treårigt kandidatprogram i kriminologi med fokus på att studenterna på vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt ska kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med, planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet. Under programmet tränas studenterna i att tillämpa ett integrativt perspektiv på brott och otrygghet på verkliga fall och situationer, vilket innebär att de skolas i en öppenhet att integrera olika vetenskapliga discipliner, perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott, brottsprevention och trygghet.

Under Kriminologiprogrammets Termin 5 har kriminologiprogramstudenterna möjlighet att söka programkursen Praktik för kriminologer, 15 högskolepoäng (hp). Praktik kan endast den student göra som har läst och fått minst betyget Godkänd på 120 hp inom Kriminologiprogrammet. Det vill säga, samtliga fyra terminer som föregår Termin 5.

Omfattning

Kursen Praktik för kriminologer omfattar 10 veckor och börjar vanligtvis vecka 46. Sju av dessa 10 veckor ska studenten genomföra praktik i en verksamhet. Övrig tid ska studenten ägna åt självstudier samt till att genomföra examinerande moment på kursen, bland annat en rapport där teori och praktik vävs samman. Praktikplatsen, som studenten själv väljer/ordnar, ska godkännas av Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, via kursansvarig/examinator för kursen.

Praktiken sker vid verksamhet, organisation eller myndighet som arbetar med brottsförebyggande och/eller trygghetsskapande arbete i vid bemärkelse. Praktikplatsen ska bestå av minst två anställda varav minst en anställd ska vara en erfaren professionell medarbetare. Denne ska fungera som handledare och är vid behov kontaktperson gentemot universitetet.

Kursen innebär sedvanlig praktik. Det betyder att studenten ska medverka i enhetens arbete på lämpligt sätt, tilldelas egna arbetsuppgifter i den mån det är möjligt, delta i moment där enheten är samlad, medverka i personalens utåtriktade aktiviteter etc.

Studenten bör om möjligt få egen arbetsplats och tillgång till dator. Arbetstiden är densamma som för personal i övrigt.

Handledarens roll

Handledaren på praktikplatsen ska introducera, instruera, följa upp och vara ett stöd i arbetet. En plan för praktikperioden upprättas inledningsvis och skall inlämnas och godkännas av examinator/kursansvarig för kursen. Formerna för handledning kan skifta från uppgjorda regelbundna möten till daglig kontakt.

Examinerande moment på kursen

Studenten ska ta fram en praktikplan tillsammans med praktikplatshandledaren, genomföra en mindre skriftlig uppgift till ett seminarium samt skriftligt reflektera i en loggbok. Utifrån den skriftliga uppgiften samt loggboken ska studenten författa en rapport där erfarenheter och kunskap inhämtade från praktiken dokumenteras. Rapporten är examinerande och den är därmed en offentlig handling. Vi rekommenderar därför att handledaren läser igenom rapporten innan den skickas till universitetet.

Om studenten är borta från praktikplatsen på grund av sjukdom eller annat skäl mer än en vecka ska universitetet kontaktas för beslut om hur den förlorade tiden ska tas igen. Notera att en förutsättning för att bli godkänd är att studenten aktivt deltagit i arbetet på praktikplatsen.

Efter avslutad praktik undertecknar handledaren på praktikplatsen ett intyg om närvaro samt skriver ett kortfattat omdöme om studentens arbetsinsats på en särskild blankett som studenten tillhandahåller. Dessa skickar sedan handledaren in till kursansvarig antingen brevledes eller skannat.

Kontaktuppgifter till kursansvarig Anna Meehan
This is an email address 
019 30 39 89