This page in English

Forskargrupp

Det medfödda immunförsvarets roll vid cystisk fibros

Om gruppen

Gruppuppgifter

Trots att vi andas in 10 000 liter luft varje dag, som innehåller olika typer av partiklar och mikroorganismer, är luftvägsinfektioner relativt sällsynta. Detta beror på lungornas effektiva immunsystem. De flesta bakterier som återfinns i luftrören är vanligt förekommande utan att framkalla sjukdom, men hos individer med nedsatt immunförsvar kan dessa bakterier få fotfäste och orsaka allvarliga infektioner. Det är fallet hos personer med cystisk fibros (CF).

CF är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av återupprepade infektioner i luftvägarna. Den vanligaste dödsorsaken vid CF är just de upprepade infektionerna som leder till kronisk inflammation och till slut till att lungorna förstörs. Infektionen startar ofta med stafylokocker men infektionen vidmakthålls med hjälp av andra bakterier.

Kroppens immunceller och lungepitelceller bidrar till lungornas försvar genom att ha receptorer (TLR och NLR) som känner av bakterierna och då producerar ämnen, vilka styr den inflammatoriska processen. Vi har sett att CF-celler har mindre antal receptorer, vilket indikerar ett bristfälligt immunförsvar, som i sin tur kan leda till ökad infektionskänslighet.