Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Professor i nationalekonomi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-02573/2017

Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning i ekonomi, statistik och informatik. Ett flertal forskningsmiljöer finns etablerade med externt finansierade forskningsprojekt. Utbildningen i nationalekonomi bedrivs inom fleråriga professionsinriktade program med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen samt doktorsexamen. Forskningen i nationalekonomi bedrivs i en gemensam forskningsmiljö med statistikämnet. Forskningsmiljön och utbildningen i nationalekonomi har vuxit betydligt under senare år både i omfattning och kvalitet. Innehavaren av denna anställning förväntas ta en ledande roll i detta arbete, genom egen forskning, utveckling av samarbeten med externa intressenter, forskare inom och utanför den egna forskningsmiljön, arbete med extern finansiering samt stöd och handledning för doktorander.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är nationalekonomi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning och undervisning på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå. Som professor i ämnet har du ett särskilt ansvar för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet, generellt, men också specifikt inom de forskningsområden som är prioriterade inom ämnet samt aktivt medverka till externfinansiering av forskning och forskarutbildning. Vi önskar att du har en stark vilja att ta ansvar och vara delaktig samt att du med bred vetenskaplig kompetens kan spela en central och ledande roll för det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen inom enheten. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet som i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiger vad som krävs för docentkompetens. Både högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning och genomgången utbildning för handledare på forskarutbildningsnivå är behörighetskrav för anställningen. Det är dock möjligt att bortse från kraven om universitetet bedömer att det finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten ska ha dokumenterats i en pedagogisk meritportfölj enligt universitets anvisningar och bedöms utifrån följande kriterier: 

 • förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder, 
 • förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassa i kurser och i den egna undervisningen, 
 • förmåga att förmedla engagemang och intresse i ämnet, 
 • förmåga att aktivera studenterna till egen inlärning, 
 • förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, 
 • förmåga till kommunikation med studenterna, 
 • förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen, och 
 • pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller framställande av läromedel skall anses meriterande. 

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån följande kriterier: 

 • självständig vetenskaplig produktion inom de för ämnet mest lämpliga publiceringskanalerna (företräde ges dock alltid till publicering i internationella refereebedömda tidskrifter), 
 • en kvantitetsmässig avsevärd vetenskaplig produktion, 
 • att den sökandes verksamhet håller hög internationell kvalitet, 
 • aktiv och nu pågående egen forskning, 
 • demonstrerad förmåga att erhålla betydande externa anslag, 
 • dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå på så sätt
 • att den sökande har visat erfarenhet av framgångsrik forskarhandledning genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till doktorsexamen, och
 • förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Den administrativa skickligheten bedöms utifrån följande kriterier:

 • betydande erfarenhet från akademiskt ledarskap,
 • att den sökande uppvisar god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet, och
 • särskild vikt läggs vid att den sökande uppvisar förmåga att leda och initiera forskning.

Forskningsmiljön är i behov av förstärkt kompetens inom offentlig ekonomi och internationell ekonomi och det är därför önskvärt att anställningens innehavare har en meritering inom ett av dessa områden. Forskningen inom offentlig ekonomi riktar sig särskilt mot välfärdssektorn inom och utanför kommuner, landsting och socialförsäkringar samt mot mätning av välbefinnande och/eller betalningsvilja. Forskningen inom internationell ekonomi är en del av forskningen kring ”företagen och företagens villkor” och studerar särskilt hur företag, deras tillväxt och omvandling påverkas av globaliseringen. I forskningen inom både offentlig och internationell ekonomi finns beröring med arbetsmarknadsfrågor. Eftersom forskningen till stor del baseras på användning och analys av stora mikrodatabaser, inte minst länkade företagsindividdata, är förtrogenhet med sådan forskning meriterande.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Då arbetsgruppen idag till övervägande del består av manliga medarbetare finns önskemål om en mer blandad arbetsgrupp.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av professor Lars Hultkrantz, 019-30 14 16, This is an email address eller prefekt Sven Helin, 019-30 33 79, This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 171009. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.