Universitetslektor i medicin med högskolepedagogisk inriktning

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/04467)

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på pedagogisk utveckling, söker Institutionen för medicinska vetenskaper en universitetslektor i medicin.

Institutionen för medicinska vetenskaper har en tydlig pedagogisk profil, där läkarutbildningen under uppbyggnadsfasen har haft ett starkt stöd av den pedagogiska enheten (PELU). Läkarprogrammet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden och sex funktionella teman. Målet är att utbilda läkare som är väl förberedda för ett livslångt lärande och för att möta hälso- och sjukvårdens problem genom nära och professionell samverkan med andra vårdprofessioner och samhällsaktörer. Ett problembaserat lärande (PBL) tillämpas genom hela utbildningen. Institutionen har även ett internationellt samarbete och studentutbyte med läkarprogrammet vid Glasgows universitet.

Läkarprogrammet har successivt växt och sedan ett år tillbaka har också institutionen blivit större. Det innebär att uppdraget för PELU har utökats till att omfatta alla institutionens utbildningar förutom läkarprogrammet, även tre mastersprogram och forskarutbildning. Läkarutbildningen samarbetar med flera vårdverksamheter inom Region Örebro län, Värmland och Dalarna. I Värmland och Dalarna kommer ett antal kliniska lektorat att tillsättas vilket stärker kvaliteten och stabiliteten i den del av vår läkarutbildning som genomförs där. För att utveckla en sammanhållen pedagogisk profil med bra stöd till undervisande lärare och ett kreativt utbyte mellan olika aktörer inom institutionen samt med de vårdverksamheter vi samarbetar med vill institutionen nu satsa resurser på den pedagogiska enheten. Ett område som vi vill vidareutveckla men som fått stå tillbaka under uppbyggnaden av programmet är utvecklandet av universitetspedagogisk forskning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Anställningen inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) som innebär dels egen pedagogisk meritering, dels ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom ämnets utbildningar, i samarbete med ämnesledning och universitetets enhet för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Uppdraget innebär också deltagande i nätverk som hålls samman av PIL. Fokus kommer att ligga på att utveckla en sammanhållen pedagogisk profil med bra stöd till undervisande lärare och kreativt utbyte mellan olika aktörer inom institutionen och med de vårdverksamheter vi samarbetar med.

Kompetensutveckling i anställningen ingår inom ramen för uppdraget.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

I bedömningen kommer särskild vikt att läggas på den sökandes fokus på studenternas lärande, en väl utvecklad pedagogisk grundsyn som konkretiseras i den egna verksamheten, samt ett forskande förhållningssätt där det pedagogiska utvecklingsarbetet är väl förankrat i högskolepedagogisk forskning.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Extra meriterande är formell pedagogisk utbildning eller motsvarande samt erfarenhet av pedagogisk utveckling/forskning där resultat kan beskrivas. Det är även meriterande att ha erfarenhet av läkarutbildning och PBL- metodik.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att kunna leda ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmåga till god kollegial samverkan är en förutsättning för uppdraget.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Efter tre år övergår anställningen i en ordinarie lektorsanställning om inte utvecklingsprojektet förlängs eller medel söks för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete eller forskning inom området.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Hans Hjelmqvist, 019-30 11 09, e-post: This is an email address eller Marie Lidskog, 019-30 35 30, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-12-17. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exklusive publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.