Universitetslektor i medicinsk vetenskap med högskolepedagogisk inriktning

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/04430

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på pedagogisk utveckling, söker Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper en universitetslektor i medicinsk vetenskap.

Institutionen för hälsovetenskaper är utbildningsstark med 18 utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. De flesta av dessa utbildningar är professionsinriktade. Institutionen för medicinska vetenskaper är relativt nybildad och byggs upp av läkarprogrammet, tre internationella mastersprogram samt forskarutbildning. Det pågår för närvarande en spännande utveckling av dessa programmen och det är ett starkt söktryck till utbildningarna. Vid institutionerna bedrivs också en stark och aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Dagens hälso- och sjukvård ställer krav på att samtliga professioner samverkar och arbetar teambaserat vilket innebär att våra professionsutbildningar behöver erbjuda möjlighet till interprofessionellt lärande, det vill säga lära med, om och av varandra. Vid institutionerna har gemensamma pedagogiska aktiviteter genomförts men detta behöver vidareutvecklas. Vidare utgör lärande av praktiska färdigheter vid Klinisk träningscentrum (KTC) en stor del av våra utbildningar. Därför söker vi nu en engagerad pedagogisk ledare som kan driva den pedagogiska utvecklingen inom dessa områden.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicinsk vetenskap.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår förutom undervisning och forskning även handledning, examinationer, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Samverkan med både interna och externa aktörer, som Region Örebro län och kommunerna inom regionen, ingår också i anställningen.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på både grundnivå och avancerad nivå i medicinsk vetenskap. Undervisningen omfattar även kursutveckling, planering och utvärdering.

Anställningen inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) som innebär dels egen pedagogisk meritering, dels ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom ämnets utbildningar, i samarbete med ämnesledning och universitetets enhet för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Uppdraget innebär också deltagande i nätverk som hålls samman av PIL. Inom ramen för anställningen ska du för program vid båda institutionerna vara pedagogisk ledare och driva utvecklingsarbete avseende gemensamma lärandeaktiviteter såsom interprofessionellt lärande och lärande av praktiska färdigheter vid KTC.

Kompetensutveckling i anställningen ingår inom ramen för uppdraget.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

I bedömningen kommer särskild vikt att läggas på den sökandes fokus på studenternas lärande, en väl utvecklad pedagogisk grundsyn som konkretiseras i den egna verksamheten, samt ett forskande förhållningssätt där det pedagogiska utvecklingsarbetet är väl förankrat i högskolepedagogisk forskning.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Extra meriterande är formell pedagogisk utbildning eller motsvarande samt erfarenhet av pedagogisk utveckling/forskning där resultat kan beskrivas. Det är även meriterande att ha erfarenhet av interprofessionellt lärande och/eller KTC.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att kunna leda ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmåga till god kollegial samverkan är en förutsättning för uppdraget.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Efter tre år övergår anställningen i en ordinarie lektorsanställning om inte utvecklingsprojektet förlängs eller medel söks för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete eller forskning inom området.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid institutionen för hälsovetenskaper Elisabeth Ericsson 019-301203, e-post: This is an email address, eller prefekten vid institutionen för medicinska vetenskaper Sören Andersson 019-301050, e-post: This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-12-17. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exklusive publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.