Universitetslektor i medicin förenad med klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.2.1-06040/2017

Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett stort antal professionsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Det pågår även en spännande utveckling av programmen. Vi bedriver aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Örebro universitet och Region Örebro län samverkar för utveckling av universitetssjukvården. En viktig komponent i denna samverkan är det mångåriga och goda utbildnings- och forskningssamarbete som finns mellan Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och Region Örebro län. Som ett led i denna samverkan sker nu en gemensam satsning på förenade anställningar inom olika ämnesområden och inriktningar. Läs mer på vår kampanjsida.

En förenad anställning förenar utbildning, klinisk verksamhet och forskning och syftar till att:

 • upprätthålla klinisk kompetens hos universitetets lärare och akademisk kompetens hos klinisk verksamma professioner inom hälso- och sjukvården
 • främja samverkan inom forskning och utbildning mellan universitet och region
 • bidra till att skapa synergieffekter i klinisk forskning samt öka möjlighet för tvärvetenskap
 • stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
 • stärka evidensbaserad vård och bidra till positiv utveckling av verksamheterna

Inom ramen för anställningen som universitetslektor ingår klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska vid Röntgenkliniken, i första hand med placering vid Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor utgörs främst av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning. I undervisningen ingår handledning och examinationer. Dessutom ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och eventuella ledningsuppdrag. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår också i anställningen.

I den kliniska tjänstgöringen ingår utöver det ordinarie kliniska arbetet även att identifiera behov av utvecklingsarbeten, handleda och undervisa personal och studenter i samråd med berörda i den kliniska verksamheten. Ledningsuppdrag inom universitetssjukvården kan även ingå.

Du kommer att ha en viktig roll vid universitetet och vid universitetssjukvården med att utveckla så väl universitetets verksamhet som vården både teoretiskt och praktiskt. Inom ramen för anställningen är du del av ett utvecklingsprogram för att få bästa möjliga förutsättningar för att kunna arbeta innovativt inom alla delar av uppdraget.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

För den kliniska tjänstgöringen krävs erfarenhet av kliniskt arbete som legitimerad röntgensjuksköterska och väl dokumenterade kunskaper i radiografi.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga-, och pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Särskilt meriterande är att bedriva aktiv forskning inom ämnesområdet. En forskningsprofil som är adekvat för klinikens verksamhet och kompletterar pågående forskningsaktiviteter samt stärker utvecklingen av universitetssjukvården och i tillämpliga fall den högspecialiserade vården är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till eventuell tidigare erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden samt ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen.

Övrigt

Den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Arbetsuppgifterna i en förenad anställning kräver stor anpassningsförmåga och en god förmåga att samarbeta i olika verksamheter/kontexter. Arbetet kräver även att på eget initiativ, proaktivt och med lösningsfokus kunna driva utvecklingsfrågor relevanta för de olika verksamheterna.

Eftersom språket är ett av dina viktigaste verktyg i student- och patientbemötandet utgår vi från att du har goda kunskaper i svenska och ska utan svårigheter kunna tala, skriva och förstå det svenska språket (miniminivå C1). Arbetsuppgifterna kräver även förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på engelska.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

För närmare upplysningar om anställningen, se kontakt infomation på www.oru.se/15lektorer

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2018. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.