Universitetslektor i naturvetenskaplig omvärldsorientering med inriktning didaktik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-01984/2018

Vi söker en universitetslektor i naturvetenskaplig omvärldsorientering med inriktning didaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Anställningen syftar till att förstärka bemanningen och öka kompetensområdena inom den växande lärarutbildningen vid institutionen samt vidareutveckla avdelningens forskning. Vi söker därför dig som är beredd att med engagemang medverka i, och utveckla, våra lärarutbildningskurser inom naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är naturvetenskaplig omvärldsorientering med inriktning mot didaktik.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom tjänsten är undervisning inom lärarprogrammens naturvetenskapliga och tekniska kurser. I undervisningen ingår planering, utförande och utvecklingsarbete. Främst gäller detta kurser som riktar sig mot lärare i förskolan och grundskolans tidigare år. Kursernas upplägg och innehåll är därmed anpassat till att skapa förutsättningar för den blivande läraren att organisera och leda undervisning inom naturvetenskap och teknik för barn i de yngre åldrarna (1-12 år). Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier, laborationer och exkursioner. Undervisningen är huvudsakligen upplagd kring teman och frågeställningar kring vardagliga företeelser och integreras ofta med bild- och formskapande. I arbetsuppgifterna kommer också ansvar för verksamhetsförlagd utbildning att ingå liksom kursutveckling, utvärdering och uppföljning. Anställningen innefattar egen forskning inom didaktik, aktiv handledning av doktorander samt medverkan i ämnesområdets utveckling. Tidfördelningen mellan undervisning och forskning är avhängig tillgången på forskningsmedel men undervisningens omfattning motsvarar normalt minst halvtid. Utöver detta kan den som rekryteras ges tillfälle till en viss utökning, utöver kompetensutvecklingstiden, av den garanterade forskningstiden under de två första åren som anställd.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom ämnesdidaktik. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

För att kunna fullgöra den undervisning som ingår i tjänsten krävs en djup men samtidigt bred ämnesmässig och didaktisk kompetens inom naturvetenskap och teknik. Examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) omfattande teknik och/eller ett naturvetenskapligt ämne, företrädesvis biologi, liksom ämnesdidaktisk kompetens är ett krav.

Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning i naturvetenskap och teknik för yngre åldrar. Meriterande är examen från förskollärarutbildning, ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik och/eller naturvetenskap, grundlärarutbildning med fördjupning inom teknik och naturvetenskap, eller motsvarande. Meriterande är också en fördjupad pedagogisk eller ämnesdidaktisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Intresse för didaktiska frågor i relation till både studenter och till elever på olika nivåer i förskola- och grundskola är meriterande liksom initiativförmåga och intresse för program- och kursutveckling. Vidare kommer vid tillsättningen hänsyn tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningsmiljön.

För anställning som lektor kommer vetenskaplig skicklighet främst att bedömas i form av vetenskaplig publicering, i första hand inom didaktik för teknik och naturvetenskap. Även dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering samt akademiskt ledarskap är mycket meriterande.

Då undervisningen bygger på tätt samarbete mellan lärare inom ett arbetslag är vidare god samarbetsförmåga särskilt viktigt.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar lämnas av prefekt Peter Johansson, 019-30 32 75, This is an email address; enhetschef Stefan Karlsson, 019-30 37 05, This is an email address; eller biträdande enhetschef Bodil Sundberg, 019-30 33 67, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-08-08. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.