Doktorand i måltidskunskap

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2018/03051

Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan med utbildningsstart den 1 oktober, HT 2018.

Ämnet måltidskunskap erbjuder två forskningsteman, dels Ledarskap och värdskap integrerat med Hospitality Management för hotell- och restaurangbranschen med koppling till företagsekonomi, dels Framtidens måltider med Culinary Arts där innovativa processer integreras med hantverk och konstnärlighet kopplat till sociala och kulturella aspekter av måltider. Här används metoder från Sensory Science för att t.ex. studera upplevelser av komplexa måltidssituationer. Inom dessa områden är ämnets forskare är aktiva inom nationella och internationella samarbeten.

För att förstärka ämnets forskarmiljö söker vi en doktorand till forskarutbildning för kunskapsteoretisk fördjupning där bildningsperspektiv på olika former av kunskap ingår. Den aktuella anställningen är i huvudsak knuten till forskningsområdena Culinary Arts och Sensory Science.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av This is an email address

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

  1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som har magisterexamen i måltidskunskap eller ett annat huvudområde med hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning

Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

(Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan till utbildning i vissa ämnen)

  • Intressebeskrivning (Biläggs anmälan i följande ämnen: Idrottsvetenskap, företagsekonomi, datavetenskap, informatik, statistik, historia, musikvetenskap, pedagogik, måltidskunskap, genusvetenskap, kulturgeografi, sociologi och statskunskap.) (Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen intressebeskrivning lämnas).
  • Projektbeskrivning (biläggs anmälan i följande ämnen: Medie- och kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap, socialt arbete och språkstudier.) (Vid anmälan till andra ämnen ska ingen projektbeskrivning lämnas.)
  • Forskningsplan (biläggs anmälan i följande ämnen: medicinsk vetenskap och handikappvetenskap).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2018-08-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.