Doktorand inom medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning strategisk kommunikation

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-02932/2018

Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap) med utbildningsstart HT 2018.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Örebro universitet är en framgångsrik och internationellt framstående forskningsmiljö. Den aktuella doktorandtjänsten är knuten till MKV:s nuvarande forskning om strategisk kommunikation. Forskningsgruppen med inriktning mot strategisk kommunikation (SCOM) bedriver samhällsrelevant forskning om politisk kommunikation, organisationskommunikation, public relations, varumärken, risk-, kris- och miljökommunikation samt mat- och hälsokommunikation. Föreslagna projekt ska anknyta till SCOM:s nuvarande forskning och därigenom besvara frågor om den strategiska kommunikationens roll i samhälle och/eller företag.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Mats Eriksson (This is an email address, forskningsledare för forskningsgruppen inom strategisk kommunikation, eller ämnesansvarig, professor Göran Eriksson (This is an email address).

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

  1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

 

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För särskild behörighet till ämnet krävs (skriv in de särskilda behörighetskraven för ämnet enligt bilaga 2 avsnitt 2.2 första stycket i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning

Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:

  • Preliminär projektbeskrivning

Endast handlingar och bilagor skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2018-08-06. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.