Professor i genusvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1 – 02203/2018

Vi söker en professor i genusvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS)

Ämnesområde                        

Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap. 

Bakgrund

Genusvetenskaplig utbildning och forskning har bedrivits vid Örebro universitet i fyra decennier. Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med starka internationella anknytningar och forskningssamarbeten. Ämnet har examens­­rättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Forskningen och forskarutbildningen har bedrivits inom ramen för en bredare flervetenskaplig miljö, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt forsknings­­plattformen GEXcel-kollegiet (GExcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies) som är ett samarbete mellan de genusveten­­skapliga miljöerna vid Örebro universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet. För när­­varande består ämnes­­kollegiet av en professor, två senior­­professorer, en disputerad lektor (docent), två tillsvidareanställda disputerade forskare och fyra dok­­torander. CFS omfattar tjugotre forskare: femton disputerade (varav tre professorer och två docenter), sex doktorander samt ett flertal svenska och utländska anknutna forskare. Örebro universitet håller nu på att förstärka den institutionella basen för genusvetenskap och genus­­­­forskning, det relaterade kursutbudet och samverkan. Genusvetenskap är ett nav i detta arbete.  

Arbetsuppgifter

Anställningen som professor i genusvetenskap inriktas mot samhällsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskar­­utbildnings­­nivå. Som professor i ämnet har man ett särskilt ansvar för att leda och utveckla det egna forskningsområdet, och genusvetenskapens forskningsverksamhet mer generellt. Därtill ska professorn i genusvetenskap bidra till att utveckla genusforskningen vid universitetet. I anställningen ingår ansvar för utbildningskvalitet på alla nivåer, samt ansvar för ämnets interna och externa samverkansformer.. Uppgiften kräver utmärkta kunskaper i svenska och engelska. På grund av uppgiftens natur förutsätter vi hög närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom det aktuella ämnesområdet. Den vetenskapliga skickligheten ska i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiga vad som krävs för docentnivån.  

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt. 

Bedömningsgrunder: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Vid tillsättning av anställningen som professor fästs främst lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av framgångsrikt ledarskap av vetenskaplig verksamhet och erfarenhet av och intresse för tvärvetenskapligt samarbete inom genusforskningsområdet är särskilt meriterande. 

Den vetenskapliga skickligheten bör avse samhällsvetenskaplig kompetens i genus­­vetenskap alter­­nativt könsteoretisk kompetens i sociologi, statsveten­­skap/poli­­to­­logi, eller andra närliggande ämnen, varvid väldokumenterad erfarenhet av studier inom problemområdet köns­­relationer i samhället, makt, och jämställd­­hetspolitik/-policy är särskilt meriterande. 

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt i nationella och internationella vetenskapliga publikationer, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, externa forskningsanslag erhållna i konkurrens, samt planering, ledning, initiering och administration av forskning. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. De pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med mallen för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet. 

Bedömningsgrunder: Övrig skicklighet

Då det pågår utvecklingsarbete för att förstärka genusvetenskap och genusforskning inom universitetet, i nära samverkan med andra ämnen, institutionen och universitetet i stort, läggs särskild vikt vid dokumenterat god ledar- och samarbetsförmåga, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram. Stor vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället nationellt och internationellt och att informera om forskning och utvecklings­­arbete, och möjlighet att bidra till synergier inom och utom universitetet. . Vikt läggs även vid administrativ skicklighet.

Då det är mest män som innehar anställningar som professor vid Örebro universitet i institutionen, ges kvinnliga sökanden företräde vid i huvudsak lika meriter.

För anställning ska den sökande väljas som efter en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och lämplighet har de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som framgår av anställningsprofilen.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Liisa Husu, +358 50 338 3143, This is an email address, eller prefekt Ulrika Göransson, 019-30 3496, This is an email address 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök"
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-10-01. Välkommen med din ansökan!

 

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.