Universitetslektor i genusvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1 – 03050/2018

Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS).

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap 

Bakgrund

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap har undervisats och forskats i vid Örebro under 40 år och ämnet är aktivt engagerat i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Genusvetenskap ger för närvarande fristående kurser på grundnivå, kurser för inresande studenter samt forskarutbildningskurser och deltar i det engelskspråkiga magister­­programmet i samhällsanalys. Forskningen och forskarutbildningen bedrivs inom ramen för en bred mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, en forskningsplattform mellan genusforskningsmiljöer vid Örebro, Karlstads och Linköpings universitet. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus och organisa­­tioner, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, jämställdhets­­politik, kritisk mansforskning, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy.  

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå, hand­­ledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetens­­utveckling och samverkan med det omgivande samhället. Den lektor som anställs förväntas vara en drivande kraft i arbetet med att utveckla utbildningen, bl.a. kurser på avancerad nivå, samt att vidga och stärka vårt samarbete vad gäller utbildning med andra ämnen och utbildningsprogram inom universitetet. Planering av uppdrags­­utbildning kan också ingå. Anställningen erbjuder även tid för kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger. Undervisningen, forskningen och samverkan sker på svenska och engelska.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skick­­lighet, dels har avlagt doktorsexamen inom genusvetenskap eller andra när­­liggande samhällsvetenskapliga ämnen, och då med erfarenhet av under­­visning/forsk­­ning med en tydlig genusvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompe­­tens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

Generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.  Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.  

Hänsyn skall tas till erfarenhet av kursutveckling på både grund- och avancerad nivå, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Särskilt meriterande är en bred forskningsprofil i samhällsvetenskaplig genusforskning, samt erfarenhet av att förmedla och samverka om forskning med det omgivande samhället. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. En forskningsprofil som har anknytning till ämnets forskningsområden är meriterande. Goda kunskaper i engelska och internationell erfarenhet av undervisning och forskning är också särskilt meriterande.

Vi söker en engagerad person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga och vi önskar ett dokumenterat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.  Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten.

Provföreläsning kan förekomma som ett led i bedömningen av den pedagogiska skickligheten hos den sökande. 

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Kerstin Lekare 019-30 35 43 eller ämnesansvarig Liisa Husu 019-30 39 15.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig meritportfölj
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

 

Sista ansökningsdag är 2018-09-01. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.