Doktorander i humanistiska studier inriktning historia

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03258/2018

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå i humanistiska studier med inriktning historia med utbildningsstart den 1 november 2018.

Humanistiska studier vid Örebro universitet tematiserar kulturförståelse och språkliga praktiker i ett humanistiskt, kulturellt och historiskt perspektiv. Ämnet har fem inriktningar – engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket – som förenas i ett gemensamt fokus på frågor som rör individers och gruppers värderingar, förståelse och tolkning av världen.

Forskningen i historia vid Örebro universitet är stark inom områdena genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria och migrationshistoria. I ämnesinriktningen finns både äldrehistorisk och modernhistorisk kompetens. Flera av forskarna i historia är engagerade i forskningsmiljön Berättande – Liv – Mening som analyserar olika aspekter av berättande för att skapa meningsfulla mönster av erfarenheter. 

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Henric Bagerius, docent och ämnesinriktningsansvarig i historia (This is an email address) och Greger Andersson, professor i litteraturvetenskap och ämnesansvarig i humanistiska studier (This is an email address).

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 300 kronor per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet till humanistiska studier med inriktning historia har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i historia. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet historia, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning historia. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning

Sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet, ingivna uppsatser och självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, eventuellt andra relevanta publikationer samt en kortfattad projektbeskrivning.

Urval

Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Uppsatser och självständiga arbeten (examensarbeten) av vetenskaplig karaktär och eventuellt andra relevanta publikationer
  • Kopior av relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad projektbeskrivning (högst 4 sidor)

Endast handlingar skrivna på svenska, norska, danska eller engelska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2018-08-06. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.