Doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i matematikdidaktik

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.2-02935/2018

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i matematikdidaktik vid institutionen för naturvetenskap och teknik med utbildningsstart HT 2018.

Den matematikdidaktiska gruppen vid Örebro universitet ingår i enheten för matematik och består av en professor, tre lektorer, två adjunkter som doktorerar och två heltidsdoktorander. Nu söker vi ytterligare en forskarstudent till gruppen.

Licentiandprojektet ingår i ett större forskningsbaserat skolutvecklingsprojekt med syfte att studera strukturer för kollegialt lärande. Licentiandprojektet kommer här att särskilt fokusera lärarcoachers roll för att skapa goda strukturer för kollegialt lärande. I arbetsuppgifterna ingår att samarbeta med verksamma lärare och andra forskare inom projektet, samt att planera och analysera strukturer av processer i kollegialt lärande med fokus på lärarcoachers roll i sådana processer och strukturer.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Per Nilsson (This is an email address)

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. (Licentiatutbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras).

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

  1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  4.  

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För särskild behörighet till ämnet krävs examen på avancerad nivå i matematikdidaktik eller angränsande ämnen, liksom den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 120 högskolepoäng (inklusive självständigt arbete) inom matematik och matematikdidaktik (eller motsvarande), varav minst 45 högskolepoäng inom respektive område och minst 30 högskolepoäng totalt av dessa på avancerad nivå.

Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning

Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (http://www.kammarkollegiet.se/).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2018-07-22. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen