Universitetslektor i kriminologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-05252/2018

Vi söker en universitetslektor i kriminologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Inom huvudområdet/ämnesområdet kriminologi erbjuds fristående kurser i kriminologi samt ett kandidatprogram, kriminologiprogrammet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Tjänsten fyller i första hand ett behov i grundutbildningen inom kriminologi, dvs. inom fristående kurser i kriminologi på grundnivå samt på Kriminologiprogrammet.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på grundnivå samt medverkan inom forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Särskild hänsyn kommer att tas till om sökanden har erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination inom den profil som kriminologiutbildning vid Örebro universitet har. Det vill säga integrativ och tillämpad kriminologi, brottsprevention och trygghetsskapande arbete med fokus på kartläggning, analys, implementering och utvärdering, vilket innebär att den sökande förväntas ha fördjupad metodologisk kunskap och kompetens. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Vidare så kommer hänsyn att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom kriminologiämnet och dess forskningsmiljö CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research. Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet och forskningsproduktion inom områdena forskningsmetodik, utvärderingsmetodik, brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tjänsten innebär ca 20% kompetensutveckling/forskning, vilket kan utökas om medel för forskning erhålls.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Anna Meehan, 019-30 39 89, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 19-01-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.