Statistiker/analytiker: Universitetslektor/universitetsadjunkt

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-05542/2018

Vi söker en statistiker/analytiker för anställning som universitetslektor eller universitetsadjunkt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, tjänsteställe kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Vid enheten för kriminologi finns fristående kurser i kriminologi samt, ett treårigt Kriminologiprogram. Knutet till kriminologiämnet finns forskningsmiljön CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research - se www.oru.se/jps/caps. Institutionen söker nu en statistiker/analytiker som anställs som universitetslektor eller universitetsadjunkt med placering i kriminologiämnet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna i denna anställning som statistiker/analytiker ingår att man på deltid arbetar med forskningsdatabashantering samt analysarbete av data, samt deltid i undervisning, primärt i tillämpad samhällsvetenskaplig metod/statistik. Kompetensutveckling ingår också i tjänsten. Man arbetar nära forskare vid CAPS (främst professor Henrik Andersheds forskningsprojekt, se; https://www.oru.se/personal/henrik_andershed och främst projektet IDA-programmet). Stora möjligheter finns för egen forskningsmeritering t.ex. via medförfattarskap i de studier man fungerar som statistiker/analytiker. 

Som universitetslektor eller adjunkt förutsätts man ägna del av sin tid åt både utbildning och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen kan omfatta handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Tjänsten är utlyst som lektor/adjunkt. Det innebär att vi är öppna för att anställa en kvalificerad person som inte är disputerad (dvs. adjunkt).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig, pedagogisk eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningenoch ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Personen kommer att tillhöra forskningsmiljön CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research (se: www.oru.se/jps/caps) och egen forskningsverksamhet inom de olika forskningsinriktningar som där finns är meriterande. Det är betydelsefullt att personen är intresserad av både forskning och undervisning,

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare på. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Henrik Andershed, telefon: 019-30 33 97, e-post: This is an email address eller enhetschef Anna Meehan, telefon: 019-30 39 89, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2019-01-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.