Professor i Maskinteknik vid Institutionen för naturvetenskap och teknik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-05526/2018

Vi söker en professor i Maskinteknik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Maskinteknik.

Bakgrund

Enheten för maskinteknik vid Örebro universitet har under de senaste fem åren stärkts och är under fortsatt expansion. Inom grundutbildningen ansvarar enheten för fyra ingenjörsprogram på högskoleingenjörs- och civilingenjörsnivå inom maskinteknik och industriell ekonomi. Forskningen inom enheten bedrivs inom ramen för ”Digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem”. Delområdet för den nu aktuella tjänsten är inriktad mot additiv tillverkning (AM eller 3D printing) med metaller och polymerer inklusive analysmetoder som tomografi (CT eller 3D röntgen) samt formningsprocesser och processkontroll.

Det perspektiv som anlagts på detta forskningsområde är att utgå från komponentperspektivet och hur geometriska skillnader på produkten påverkar förutsättningar för konstruktion och tillverkningsprocesser samt materialegenskaper i den slutliga produkten, och hur dessa egenskaper ska kunna verifieras. Forskningen bedrivs i nära samarbete med världsledande produktutvecklande företag som exempelvis SAAB, Siemens och Epiroc. I samarbetet ingår även serviceinriktade företag inom AM och CT. Dessa samarbeten är strategiskt viktiga för att maskinteknikämnet vid Örebro universitet ska kunna fortsätta att spela en nyckelroll inom området additiv tillverkning och tomografi.

På grund av kommande pensionsavgång söker vi nu en professor som kan verka inom, och fortsätta att utveckla, delområdena AM och CT och som dessutom har förutsättningar att ta ledande roller som till exempel ämnesansvarig samt tillsammans med enhetschef, övriga forskningsledare och kollegor fortsätta att utveckla hela enhetens verksamhet inom både undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter

Merparten av din arbetstid kommer att ägnas åt forskning. Du ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Du ska vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om, och samverka kring, din egen och ämnets verksamhet. Vi önskar att du kan spela en central och ledande roll för det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen inom ämnet. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Forskningsinriktningen omfattar kompetenser och metoder för att förstå hur geometriska skillnader på produkten påverkar förutsättningar för konstruktions- och tillverkningsprocesser, främst inom additiv tillverkning. Forskningen behandlar främst kombinationen av konstruktionsfrågor, materialtekniska frågor samt processtekniska frågor och hur dessa sammantaget påverkar konstruktionsprocessen. Inom området studeras även metoder för konstruktionsoptimering med hänsyn tagen till både prestandakrav på produkten och tillverkningsprocessens förutsättningar och begränsningar samt metoder för röntgentomografi.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. Därutöver krävs genomgången utbildning för handledare på forskarutbildningsnivå. Om någon av dessa utbildningar saknas kan en i övrigt behörig sökande ändå anställas med krav på att utbildningen genomförts inom två år från anställningens tillträde.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas, såväl kvantitativt som kvalitativt, genom självständiga forskningsinsatser inom området för anställningen och en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå.

Uppvisande av betydande externa anslag liksom erfarenhet från planering och ledning av forskning tillmäts stor betydelse. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit forskningsfinansiering från de centrala nationella och europeiska finansiärerna inom området, som till exempel Vetenskapsrådet, EU, Vinnova och KK-stiftelsen med flera, samt dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskningsprojekt i samarbete med industrin.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisade i en meritportfölj. Erfarenhet av kurs- och programutveckling inom ingenjörsutbildning är meriterande.

Övriga bedömningsgrunder

Förmågan att samverka med det samhälle som universitetet är en del av ska vara god. Nationell och internationell erfarenhet respektive mobilitet är meriterande.

Förmågan att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska vara betydande. Därutöver ska förmågan att leda verksamhet och personal, att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram vara mycket god.

Erfarenhet från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande. Mycket god förmåga att kommunicera på engelska är ett krav och förmåga att kommunicera på svenska är meriterande. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ges kvinnliga sökande företräde vid i huvudsak lika meriter.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Pejryd 019-30 38 61, e-post: This is an email address, Enhetschef Sören Hilmerby 019-30 10 48, e-post: This is an email address eller Prefekt Peter Johansson 019-30 32 75, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-01-08. Välkommen med din ansökan!


Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.