Biträdande lektor i medicin med inriktning bioinformatik

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-06357/2018

Institutionen för Medicinska vetenskaper söker en biträdande lektor i medicin med inriktning bioinformatik för tidsbegränsad anställning på 4-6 år.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicin.

Bakgrund

Örebro universitet satsar på meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor.

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett initiativ som ska ta fram förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård med mål att individanpassa medicinsk behandling. Som samarbetspartner kommer Örebro universitet att anställa en biträdande lektor som kommer att leda forskning relaterad till precisionsmedicin. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 80 % forskning samt samverkan med Region Örebro län (RÖL) inom precisionsmedicin.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

I den aktuella anställningen som biträdande lektor ligger fokus på att leda och koordinera forskning och samarbeten med RÖL och universitetet för att främja utvecklingen inom precisionsmedicin, relaterat till det nationella initiativet GMS. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och administration till en omfattning av 20%. Vidare ingår pedagogisk utbildning inom ramen för anställningen.

Arbetet avser forskning kring precisionsmedicin, exempelvis biomarkörers betydelse vid medicinsk behandling och fokus kommer bland annat ligga på cancer- och inflammatoriska sjukdomar. Specifika kunskaper bör innefatta helgenomsekvensering, mikrobiomanalys samt utvecklande av nya analysmetoder som kan underlätta identifieringen av biomarkörer i humana prover. Erfarenhet av forskning vid nationella och/eller internationella sekvenseringscenter är meriterande liksom erfarenhet av att analysera material från större molekylära studier, då detta kommer vara ett viktigt material för identifiering av biomarkörer.

Undervisningen avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt biträdande handledning av doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen i bioinformatik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Lärares pedagogiska skicklighet ska bedömas utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med mallen för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Vi söker dig med specifik erfarenhet av större molekylära studier och analyser inom cancergenomik och inflammatoriska sjukdomar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Dokumenterad förmåga att publicera sekvenseringsbaserad forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter är ett krav.

Med hänvisning till att Genomic Medicines Swedens mål att sekvensera 45 000 patienter årligen så ska särskild vikt läggas vid den sökandes automatiserade arbetsflöden för sekvenseringsdata. Dokumenterad erfarenhet av utveckling av så kallade pipelines är meriterande.

Ledarskapsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.

Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, samt intresse för utvecklingsarbete.

God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år. Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Dirk Repsilber, mail: This is an email address; phone: +46 19 30 1256.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)                                                                  

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-12-20.  Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.