Universitetslektor med inriktning mot pedagogisk utveckling

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-06224/2018

Vi söker en universitetslektor för tillsvidareanställning vid institutionen för Naturvetenskap och teknik.

Teknikämnena vid Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet står nu mitt i ett arbete med en systematisk vidareutveckling av en stark utbildnings- och forskningsverksamhet och söker nu, genom universitetets satsning på pedagogisk utveckling, en universitetslektor inom datateknik, maskinteknik eller matematik med särskilt intresse för pedagogiska och didaktiska frågor inom ämnet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är, beroende på innehavarens bakgrund och tidigare utbildning, datateknik, maskinteknik eller matematik, i samtliga fall med inriktning mot pedagogisk utveckling.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Anställningen inkluderar ett särskilt tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) som innebär dels egen pedagogisk meritering, dels ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom institutionens två civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi och fem högskoleingenjörsutbildningar i maskinteknik, industriell ekonomi, datateknik och byggteknik. Detta arbete kommer att ske i samarbete med de olika enheterna inom institutionen och universitetets enhet för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Uppdraget innebär också deltagande i ett nätverk som hålls samman av PIL.

Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till institutionens forskning i sitt ämnesområde (datavetenskap, maskinteknik eller matematik) gärna i samarbete med forskare verksamma vid någon av intsitutionens befintliga forskningsmiljöer. Forskningen inom datavetenskap bedrivs vid enheten AASS och har ett fokus på artificiell intelligens, maskininlärning och sensorsystem. Mycket av forskningen där bedrivs i nära samarbete med industriella partners. Forskningen i maskinteknik har "Digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem" som tema. Även här finns ett nära samarbete med industrin i form av företag som till exempel SAAB och Volvo Cars, samt flera andra såväl stora som små och medelstora företag. Forskningen inom matematik är främst inriktad på beräkningsmatematik och även här finns industriella samarbeten.

Kompetensutveckling i anställningen ingår inom ramen för det särskilda uppdraget. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom något av ämnesområdena för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Särskilt meriterande är publikationer med en ämnespedagogisk/-didaktisk inriktning samt erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete i universitetsutbildning.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi fäster också stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.  Förmåga till god kollegial samverkan är en förutsättning för uppdraget.

Vidare kommer hänsyn att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom något av ämnena datateknik, maskinteknik eller matematik.

 

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Efter tre år övergår tjänsten i en ordinarie lektorstjänst om inte utvecklingsprojektet förlängs eller medel söks för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete eller forskning inom området.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef (datateknik) Amy Loutfi, 019-301116, epost: This is an email address enhetschef (maskinteknik) Sören Hilmerby, 019-30 10 48, e-post: This is an email address eller enhetschef (matematik) Niklas Eriksen, 019-30 33 61, epost: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-02-28. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.