Klinisk universitetslektor, inriktning infektionssjukdomar

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-06270/2018

Institutionen för medicinska vetenskaper söker en klinisk universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning infektionssjukdomar.

Bakgrund

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Parallellt med det fortsatta arbetet att bygga upp och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) och den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och andra samverkande landsting.

För att ytterligare utveckla den pedagogiska kvaliteten och forskningen kommer vi att tillsätta en klinisk universitetslektor vid Örebro universitet. Lektoraten är utformade enligt följande: klinisk andel 30 %, forskningsandel 20 % och undervisningsandel 50 %.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicinsk vetenskap med inriktning infektionssjukdomar.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen skall vara verksam inom undervisning, handledning och samverkan inom läkarprogrammet. Vi har ett stort behov av medarbetare som är beredda att anta ledningsuppdrag vid läkarprogrammet. I tjänsten så ingår det även att bedriva och utveckla den kliniska forskningen vid institutionen i samverkan med RÖL. Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom RÖL.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av klinisk universitetslektor prövas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt klinisk kompetens och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Tidigare erfarenhet och genuint intresse för utbildning såsom programansvar och VFU-ansvar är starkt meriterande, särskilt om detta skett i ett PBL-baserat curriculum. Erfarenhet att handleda doktorander samt att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är meriterande. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra ämneskompetenser är viktig.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och RÖL varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av t f prefekt Magnus Johansson, 073-704 84 85, e-post: This is an email address från Örebro universitet.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-01-25. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.