Doktorand med orientering mot skolämnet matematik i grundskolans år F-6

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00878/2019

Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en med orientering mot skolämnet matematik i grundskolans år F-6. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. 

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. 

I matematikdidaktik studeras frågor om lärande och undervisning specifika för matematik. Den matematikdidaktiska forskningen vid Örebro universitet har flera inriktningar som förenas kring praktiknära matematikdidaktisk forskning. Våra primära forskningsområden är:

  • Strukturer och villkor för kollegialt lärande i matematikdidaktik.
  • Möjligheter och utmaningar med att digitalisera matematikundervisningen.
  • Kommunikation och resonemang i matematikklassrummet.
  • Lärande och undervisning inom programmering, sannolikhetslära och statistik.

För mer information om forskningsmiljön och forskargruppen – se här

Vi välkomnar sökande inom något av ovanstående områden eller en kombination av dessa. Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i matematikämnets konkreta utbildningspraktik i grundskolans år F-6 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i forskarutbildningsämnet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl. 

Utöver grundläggande behörighet krävs för antagning att den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i matematikdidaktik uppfylls.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i matematik med inriktning mot matematikdidaktik har den som har en examen på avancerad nivå i matematikdidaktik eller angränsande ämnen, liksom den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 120 högskolepoäng (inklusive självständigt arbete) inom matematik och matematikdidaktik (eller motsvarande), varav minst 45 högskolepoäng inom respektive område och minst 30 högskolepoäng totalt av dessa på avancerad nivå. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med. 

Urval

Urval bland behöriga sökande skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och sker utifrån universitetets urvalsföreskrifter, se bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. Vid likvärdiga meriter ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent. 

Anställning

Utbildningsplatsen är knuten till en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. Utbildningstiden och finansieringen förlängs då med motsvarande tid. Förlängning av utbildningstiden medges också för bl a sjukledighet och föräldraledighet. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är f n 26 900 kr per månad. 

Ytterligare information om forskarutbildning

Mer information om antagningsregler, allmän studieplan i respektive forskarutbildningsämne, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ 

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Som underlag för anställningsintervju, om du skulle bli kallad till en sådan, vill vi också att du medsänder en beskrivning av ditt forskningsintresse (ca 3 sidor), dvs vad du skulle vilja forska om och hur du skulle vilja gå tillväga.

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Kontaktperson

Frågor om doktorandplatsen sänds till This is an email address
Ange i din förfrågan att den gäller platsen mot matematik. 

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 31/7 2019.