Klinisk universitetslektor med placering i Värmland

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02343/2019

Vi söker en klinisk universitetslektor i medicinsk vetenskap inom invärtesmedicinska specialiteter för tillsvidareanställning vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, med placering inom Region Värmland

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicinsk vetenskap med inriktning invärtesmedicinska specialiteter.

Bakgrund

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Parallellt med det fortsatta arbetet att bygga upp och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) och den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och Region Värmland inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

För att ytterligare utveckla den pedagogiska kvaliteten och forskningen kommer en klinisk universitetslektor att tillsättas med placering i Region Värmland. Lektoraten är utformade enligt följande: klinisk andel 30 %, forskningsandel 40 % och undervisningsandel 30 %.

Arbetsuppgifter

En klinisk universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både klinisk verksamhet vid Region Värmland, grundutbildning och forskning. Innehavaren av anställningen ska vara verksam inom och bidra till den fortsatta utvecklingen av pedagogiska strukturer och processer för VFU inom läkarprogrammet i Region Värmland. Undervisning och handledning inom befintligt läkarprogram universitetet i Örebro kan förekomma. Innehavaren ska också bedriva forskning i samverkan med andra professioner, regioner och universitetet.

Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom Region Värmland.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som klinisk universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten och den kliniska kompetensen. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Erfarenhet och intresse för klinisk forskning är särskilt meriterande. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Tidigare erfarenhet och genuint intresse för utbildning och handledning är starkt meriterande, särskilt om detta skett i ett PBL-baserat curriculum. Erfarenhet av att handleda doktorander samt att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är meriterande. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra ämneskompetenser är viktig.

Övriga bedömningsgrunder

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet, Region Örebro län och Region Värmland varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Magnus Johansson, 073-704 84 85, e-post: This is an email address eller programansvarig för läkarprogrammet Ann-Sofi Duberg, 073-777 39 29, e-post: This is an email address från Örebro universitet. Från Region Värmland kan följande person kontaktas: Fou-chef, docent Kersti Theander, 072-560 81 82, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019 09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.