Professor i socialt arbete

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01063/2019

Vi söker en professor i socialt arbete för tillsvidareanställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Socialt arbete

Bakgrund

Ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ingår tillsammans med psykologi, rättsvetenskap och kriminologi i institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnet är huvudområde i socionomprogrammet. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet omfattar såväl studier av sociala problematiker kring barn, unga, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete och sociala insatser i anslutning till detta.

Som huvudområde i ett av Örebro universitets största professionsprogram är det en angelägen uppgift för universitetet att stärka och vidareutveckla forskningen inom socialt arbete. Det gäller framför allt empirisk forskning och teoriutveckling som syftar till att utveckla socialt arbete som praktikområde.

Örebro universitet och ämnet socialt arbete söker en professor i socialt arbete som är väl förankrad i ämnet, bidrar till att stärka och utveckla vår forskning samt tar ansvar för ämnets utveckling. Vi söker en person som genom kreativitet, initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till den långsiktiga utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Örebro universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå. Professor ska aktivt verka för och ha ett särskilt ansvar för att externa forskningsmedel tillförs enheten, ha ett övergripande ansvar för att förstärka och utveckla enhetens forskningsverksamhet samt följa ämnets internationella utveckling. Professor förväntas även informera om och samverka internt och externt kring egen och enhetens verksamhet. Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i socialt arbete. Behörig ska vara disputerad i socialt arbete eller inom närliggande ämne. Den vetenskapliga skickligheten inom ämnesområdet ska i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiga vad som krävs för docentur.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som professor vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor samt genomgången forskarhandledarutbildning. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. Om särskilda skäl föreligger kan utbildningarna genomföras under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av en professor ska såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet prövas och dessa ska ägnas lika stor omsorg. Den professor vi söker ska förstärka något av enhetens befintliga forskningsområden och/eller komplettera enheten med annat för ämnet centralt forskningsområde.  I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, ledningsförmåga och administrativa skicklighet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samarbeta med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Särskilt meriterande är:
- att ha planerat och lett forsknings- och utvecklingsarbete
- att ha utvecklat externfinansierad forskningsverksamhet
- aktiva nationella och internationella forskningssamarbeten (t ex gemensamma publikationer)

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskilt meriterande är:

-      medverkan i forskarutbildning, inklusive handledning av doktorander.

Övriga bedömningsgrunder

En central uppgift i anställningen är att leda utvecklingsarbete i nära samverkan med andra inom ämnet, institutionen och universitetet i stort. Därför läggs särskild vikt vid dokumenterat god ledar-och samarbetsförmåga, dvs. meriter från ledarskap inom utbildning och forskning, visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och utbildningsprogram. En nödvändig förutsättning för anställningen är förmåga att samarbeta med olika grupper och att främja kollegialt samarbete, vilket ska dokumenteras med intyg och referenser från nuvarande och tidigare chef/arbetsgivare. Vikt läggs också vid administrativ skicklighet.

Förmåga att undervisa och kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska är ett krav. Om sådan förmåga saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Åsa Källström, 019-30 30 07, e-post This is an email address eller prefekt Kerstin Nordlöf, 019-30 31 80, e-post This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-08-15. Välkommen med din ansökan!

Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.