Doktorand i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/03812

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, med placering vid kriminologienheten. Planerad utbildningsstart den 1 september, 2019.

Är du intresserad av hur det går på lång sikt för personer som redan som unga har begått allvarliga brott? Både vad gäller fortsatt brottslighet, psykiskt och fysiskt välmående men också vad gäller etablering i samhället i stort. 

Kriminellt beteende, oavsett om det är våldsamt eller icke-våldsamt, i åldern 15 till 24 år medför många negativa konsekvenser för samhället. Dels innebär det mänskligt lidande för brottsutsatta och deras familjer och dels innebär det stora samhällsekonomiska kostnader för bland annat rättsväsendets aktörer. Kriminellt beteende i ungdomsåren är både vanligt förekommande och en viktig prediktor för senare kriminellt beteende. Forskning visar också att en mindre grupp kriminella personer står för en stor andel av alla brott som begås och att återfallsrisken i brott, särskilt för denna grupp, är relativt stor. Personer som är involverade i kriminalitet utsätter inte bara andra i samhället för brott, utan de riskerar i större utsträckning än andra att själva utsättas för brott såsom hot, rån och våld.

Mot bakgrund av hur allvarligt och vanligt det här samhällsproblemet är, kommer föreliggande forskningsprojekt att fokusera på en viktig och relativt outforskad del av det här problemet, nämligen relationen mellan kriminellt beteende i ungdomsåren och dess långsiktiga negativa konsekvenser.  Med andra ord, forskningsprojektet syftar till att undersöka hur det går på lång sikt för personer som redan som unga har begått allvarliga brott.

Forskningsprojektet kommer att använda sig av redan tillgängliga resurser i form av svensk registerdata. Däribland populationsbaserade svenska longitudinella register i kombination med en longitudinell tvillingkohort från det Svenska Tvillingregistret. De populationsbaserade svenska longitudinella register som kommer att inkluderas är bland annat följande: nationella brottsregistret, nationella patientregistret, dödsorsaksregistret, multigenerationsregistret, migrationsregistret, medicinska födelseregistret, värnpliktsregistret och den longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). Dessa registerdata innehåller tillsammans detaljerad och rik information om psykosociala/ sociodemografiska faktorer, psykiskt ohälsa, kriminellt beteende, vilopuls och antisociala personlighetsdrag. Värt att notera i sammanhanget är att svensk registerdata är mycket unik även i ett internationellt perspektiv.

För att analysera datamaterialet och besvara forskningsprojektets hypoteser kommer avancerade epidemiologiska metoder, samt kvantitativ genetisk strukturell ekvationsmodellering att krävas. Forskningsprojektet handlar med andra ord om att med kvantitativ analys av data, som redan finns insamlad, besvara forskningsfrågor om relationen mellan allvarligt kriminellt beteende i ungdomsåren och dess framtida konsekvenser. Vi i handledargruppen har mycket stor erfarenhet av avancerad statistisk analys och vi söker nu en kandidat som både är intresserad av kriminellt beteende och som är intresserad av besvara forskningsfrågor med hjälp av kvantitativ analys. Samarbete med andra forskare nationellt och internationellt kommer att ingå i projektet.

Egna forskningserfarenheter inom något av kriminologins delområde är meriterande. Den sökande bör ha mycket goda kunskaper i engelska och kvantitativ metod som behövs för att klara forskarutbildningen.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av  Catherine Tuvblad, This is an email address, 019 – 30 36 78, +1 973 – 727 – 7992

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (26 900) kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

  1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För särskild behörighet till ämnet krävs (Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskole-poäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, i psykologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning

Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 19 08 15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.