Universitetslektor i kriminologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04163/2019

Vi söker en universitetslektor i kriminologi med inriktning mot högskolepedagogisk utveckling för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på pedagogisk utveckling, söker Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) en universitetslektor i kriminologi med särskilt intresse för högskolepedagogisk utveckling.

Utbildning och forskning i kriminologi har funnits vid Örebro universitet sedan 2010 och de fristående kurserna i kriminologi på grundnivå samt kandidatprogrammet i kriminologi tillhör universitetets mest sökta utbildningar. Inom ämnesområdet kriminologi erbjuds också kriminologikurser på avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Tjänsten innefattar två delar. Dels den universitetsgemensamma satsningen på högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som under tre år motsvarande 50 % av arbetstiden. Dels ett vanligt universitetslektorat som motsvarar resterande 50 % och som innefattar undervisning (70 %), kompetensutveckling (möjlighet till egen forskning 20 %) och övergripande, ej kursrelaterad administration (10 %). 

Detta innebär att arbetsuppgifterna dels kommer att innefatta att tillsammans med enhetschef, programansvarig och ämnesansvarig i ämnet utforma och genomföra pedagogiska utvecklingsprojekt med målsättningen att generera pedagogiska forskningsprojekt, antingen självständigt eller i samarbete med kolleger. Dels undervisning inom kriminologiprogrammet

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom huvudområdet kriminologi eller annat för huvudområdet närliggande ämne såsom sociologi, rättsvetenskap, psykologi, psykiatri, epidemiologi, socialt arbete, folkhälsa eller kulturgeografi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig  som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Särskilt meriterande är forskningsproduktion inom områdena brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete samt pedagogik.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet inom kriminologiämnet.

Övriga bedömningsgrunder

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom kriminologiämnet och dess forskningsmiljö CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Anna Meehan, 019-30 39 89, e-post: This is an email address  

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 19-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.