Professor i medicinsk vetenskap med inriktning klinisk epidemiologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03409/2019

Vi söker en professor i klinisk epidemiologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning klinisk epidemiologi.

Bakgrund

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Ett intensivt arbete med att utveckla den nya utbildningen pågår parallellt med utveckling av den kliniska forskningen.

Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av kompetenser inom kunskapsområdena biomedicin och klinisk medicin, med fokus på såväl utbildning som forskning. I samverkan mellan universitetet och Region Örebro län fortsätter denna uppbyggnad med en kraftfull satsning på utveckling av klinisk forskning inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

För den utvecklingen av den kliniska forskningen finns ett starkt behov av fortsatt utveckling inom klinisk epidemiologi.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet. En professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Tjänsten är förenad med tjänstgöring inom Region Örebro län för fortsatt utveckling av den kliniska forskningen inom regionen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Den sökande ska ha varit huvudhandledare för två doktorander som avlagt doktorsexamen, eller ha motsvarande kompetens, t ex internationell erfarenhet som handledare vid forskarutbildning. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Tidigare medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning och forskarutbildning är meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen. Erfarenhet av kvalificerad verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är särskilt meriterande.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10; This is an email address eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, This is an email address.  För information om tjänstgöringen inom Region Örebro län kontaktas FoU-chef Mats Karlsson, This is an email address

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019- 09-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.