Doktorand i humanistiska studier med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/05079

Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi en Doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan

Information

Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 januari 2020. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en i humanistiska studier med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, och med orientering mot skolämnet svenska. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

I skolämnet svenska ingår de två vetenskapliga disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom multimodal text- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, ofta ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen inom ämnet litteraturvetenskap har en viss profilering mot berättar- och fiktionsteori och förhållandet mellan fiktionell och faktisk framställning, vilket även öppnar för frågor av didaktisk natur.

Den som antas till denna doktorandplats i forskarskolan kommer alltså att bedriva sina studier inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier, i vilket inriktningarna svenska språket och litteraturvetenskap ingår. Du anger i ansökan vilken inriktning du söker, och ditt avhandlingsprojekt (se nedan) inriktas på språk- eller litteraturdidaktiska frågor knutna till grundskolan och/eller gymnasieskolan.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i svenskämnets konkreta utbildningspraktik.

Behörighet och urval 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i forskarutbildningsämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Utöver grundläggande behörighet krävs för antagning att den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket eller litteraturvetenskap uppfylls.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket eller litteraturvetenskap har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i svenska språket eller litteraturvetenskap beroende på sökt inriktning inom ämnet. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, beroende på sökt inriktning inom ämnet. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med.

Urval

Urval bland behöriga sökande skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och sker utifrån universitetets urvalsföreskrifter, se bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. Vid likvärdiga meriter ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent. 

Anställning

Utbildningsplatsen är knuten till en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. Utbildningstiden och finansieringen förlängs då med motsvarande tid. Förlängning av utbildningstiden medges också för bl a sjukledighet och föräldraledighet. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är f n 26 900 kr per månad.

Ytterligare information om forskarutbildning

Mer information om antagningsregler, allmän studieplan i respektive forskarutbildningsämne, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

Kontaktperson

Frågor om doktorandplatsen sänds till This is an email address.

Sista ansökningsdag är 190930. Välkommen med din ansökan!