Universitetslektor/universitetsadjunkt i rättsvetenskap med inriktning associationsrätt

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/05721

Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i associationsrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap med inriktning mot associationsrätt.

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda och 17 000 studenter.

Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs bl.a. i skatterätt, civilrätt, arbetsrätt, straffrätt, processrätt, associationsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, finansrätt, folkrätt, rättshistoria och rättsteori. Inom dessa områden finns såväl seniora som juniora forskare och doktorander. 

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.Undervisningen består främst av undervisning i bolagsrätt och handelsrätt och närliggande områden. Som lektor/adjunkt  i rättsvetenskap med denna inriktning förväntar vi oss att du har mycket goda kunskaper i associationsrätt, företrädesvis med inriktning på bolagsrätt. Undervisningen kommer att bedrivas på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma, så den sökande bör kunna undervisa så väl på svenska som engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. 

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även administrativt arbete. För den som är disputerad och därmed behörig att anställas som lektor förväntas att den sökande har intresse för vetenskapligt arbete och forskningsintresse. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i associationsrätt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom associationsrätt eller har motsvarande vetenskaplig kompetens..

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom rättsvetenskap. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av universitetslektor/adjunkt prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och vid anställning av universitetslektor ska dessa ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen inom associationsrätt och därtill närliggande rättsområden . Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning inom rättsvetenskap med inriktning på associationsrätt företrädesvis bolagsrätt. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetsadjunkt)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas iundervisningen. Undervisningserfarenhet i bolagsrätt är ett krav.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga och initiativförmåga.  Vidare värdesätts ett intresse för att åta sig olika akademiska uppdrag, såsom administration, chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi  fäster stor vikt vid hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079, This is an email address, eller enhetschef Rigmor Argren tel nr: 019-303456, This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 191031. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.