Universitetslektor i Musikalisk gestaltning, inriktning kör med uppdrag som Director Musices

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06861/2019

Vi söker en universitetslektor i musikalisk gestaltning för tillsvidare anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikalisk gestaltning

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildning inom musikalisk gestaltning, musikvetenskap och musikpedagogik på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå. Musikhögskolan bedriver internationellt framgångsrik forskning i ämnet musikvetenskap, vilket inkluderar musikpedagogisk och didaktisk forskning. Ett konkret och strategiskt arbete för utveckling av forskning inom musikalisk gestaltning pågår. För körområdet finns specifika satsningar med ambitionen att både stärka och utveckla såväl bredd- som spetsutbildningar. Institutionen präglas av samarbete och stort engagemang.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. Undervisningen innefattar handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling.

Undervisningen sker inom körpedagogisk utbildning och körsång på grund- och avancerad nivå, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, musik samt Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning. I anställningen ingår uppdrag som director musices vid Örebro universitet. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska kan förekomma.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter. I anställningen kan ledande uppdrag komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig/konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av originalitet och självständighet. Arbetet ska vara av stor omfattning och betydelse för ämnesområdet ifråga. Skickligheten kan vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den sökande bör även ha deltagit och aktivt bidragit i konstnärlig forskning inom sitt ämnesområde.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att i kollegial samverkan leda strategiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet nationellt så väl som internationellt. För uppdraget som Director Musices är ett gediget konstmusikaliskt kunnande och förmåga till samverkan i kombination med förmågan att skapa ett inkluderande musikliv vid lärosätet av största vikt. Med tanke på tjänstens innehåll är dokumenterade erfarenheter av undervisning inom didaktik meriterande.

Information

Anställningen är tillsvidare med omfattning 80–100% . Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Eva Georgii-Hemming 019-30 38 39, e-post: This is an email address eller enhetschef Ester Lebedinski, 019-30 33 30, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Relevanta vetenskapliga/konstnärliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 200124. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.