Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot nära vård

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06866/2019

Vi söker en professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot nära vård för tillsvidareanställning vid Institutionen för Medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning mot nära vård.

Bakgrund

Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet är en ung fakultet under stark utveckling. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet är nu väl etablerat. Ett intensivt arbete bedrivs med att fortsätta utveckla utbildningen samtidigt som planering pågår för det sexåriga legitimationsgrundande läkarprogram som införs år 2021. Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna i biomedicin som den kliniska forskningen, i många fall i en nära samverkan mellan dessa båda fält. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker också i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Region Örebro län bedriver hälso- och sjukvård med ett brett uppdrag inom primärvård och specialiserad vård inklusive regionalt och nationellt högspecialiserad vård. Ett omfattande omställningsarbete har påbörjats för att utveckla den patientnära vården enligt principen ”nära vård”. Som ett led i att stärka universitetssjukvården och då särskilt klinisk forskning inom nära vård sker en gemensam satsning mellan universitetet och regionen, vilket bland annat omfattar inrättandet av en professur med inriktning mot nära vård. Inom ramen för anställningen ingår tjänstgöring inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län utgående från för tjänsten lämplig specialitet, i första hand allmänmedicin, geriatrik eller allmän internmedicin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren, genom aktiv medverkan såväl i olika utbildningsmoment som i ledningsuppdrag, bidra till utveckling av forskarutbildningen och den långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt forskning och forskarutbildning inom profilområdet för tjänsten. Utbildning inom andra befintliga program på universitetet kan förekomma. Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare/överläkare i Region Örebro län inom adekvat verksamhet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare/överläkare krävs specialistkompetens och goda meriter inom för tjänsten adekvat specialitet enligt ovan samt svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Tidigare ledningserfarenhet och medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning och forskarutbildning är meriterande. Ingående erfarenhet från PBL eller andra studentcentrerade program är särskilt meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar lämnas av: Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10, This is an email address eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, This is an email address

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-02-16. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.