Universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning Professionell utveckling

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/06089

Vi söker en universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning professionell utveckling vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Medicinsk vetenskap med inriktning professionell utveckling.

Bakgrund

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Parallellt med det fortsatta arbetet att bygga upp och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) och den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och andra samverkande landsting.

I läkarutbildningen har vi definierat tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling, som utgör grunden för läkarprogrammet och som finns med under hela utbildningen. Kunskapsområdet Professionell utveckling definieras som: ”Alla de kompetenser den färdiga läkaren behöver besitta utöver de rent medicinska”. Inom kunskapsområdet Professionell utveckling ryms ett stort antal kompetensområden. Vi har delat upp Professionell utveckling i fem grenar. Dessa är ”etik/juridik”, ”samtal/kommunikation”, ”medicinsk vetenskap”, ”läkaren i samhället”, samt ”(o)jämlikhet nationellt och internationellt”.

För att ytterligare utveckla kunskapsområdets innehåll, pedagogiska kvalitet och forskning kommer vi att tillsätta en klinisk universitetslektor med inriktning Professionell utveckling vid Örebro universitet. Lektoratet är utformat enligt följande: klinisk andel 30 %, kompetensutvecklingsandel 20 % och undervisningsandel 50 %.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen skall vara verksam inom undervisning, handledning och samverkan inom läkarprogrammet med fokus på kunskapsområdet Professionell utveckling. Utveckling och planering av kunskapsområdet utgör en viktig del av undervisningsuppdraget. Vi ser ett stort behov av medarbetare som är beredda att anta ledningsuppdrag inom läkarprogrammet och detta kan komma att ingå i tjänstgöringen. Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom RÖL.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Då anställningen i första hand är förenad med tjänstgöring som specialistläkare krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som klinisk universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten och den kliniska kompetensen. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Tidigare erfarenhet och genuint intresse för läkarutbildning särskilt inom Professionell utveckling är starkt meriterande. Erfarenhet att handleda doktorander samt att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är också meriterande. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra ämneskompetenser är viktig.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och RÖL varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Martin Gunnarsson 019-30 31 10, e-post: This is an email address eller programansvarig Ann-Sofi Duberg, 073-777 39 29, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets och läkarprogrammets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-02-16. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.