Universitetslektor i matematik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07128/2019

Vi söker en universitetslektor i matematik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är matematik.

Bakgrund

Matematikämnet vid Örebro universitet är verksamt inom flera olika utbildningar, främst Matematikerprogrammet, civil- och högskoleingenjörsprogram, förskol-, grund- och ämneslärarutbildning samt basår. Där bedrivs också forskning i matematik inom flera olika områden, främst beräkningsmatematik, matematisk fysik, talteori, kombinatorik och algebra, samt olika områden inom matematikdidaktik.

Ämnets forskning är under uppbyggnad och vi strävar efter att både bredda och fördjupa den forskning som finns. Rekryteringen syftar också till att öka undervisningskapaciteten inom matematik och tillämpad matematik.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt utbildning på samtliga nivåer, forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

I anställningen ingår undervisning i matematik och tillämpad matematik inom framför allt ingenjörsutbildning och Matematikerprogrammet. Vidare ingår att bedriva egen forskning med relevans för matematisk och teknisk utbildning vid Örebro universitet. Forskningen kan bedrivas inom ramen för den kompetensutvecklingstid som är reglerad i lokala arbetstidsavtal eller med finansiering via interna eller externa anslag.

För att kunna fullgöra arbetsuppgifterna krävs en relativt hög grad av närvaro i verksamheten.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Visad förmåga att attrahera forskningsmedel är en viktig merit.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

God förmåga att kommunicera på engelska är ett krav och förmåga att kommunicera på svenska är meriterande. Ett av språken svenska eller engelska bör behärskas mycket väl

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Niklas Eriksen, 019 30 33 61, e-post: This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-01-27. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.