Universitetslektor i Maskinteknik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07130/2019

Vi söker en universitetslektor i Maskinteknik för tillsvidareanställning vid Institutionen för Naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet är Maskinteknik.

Bakgrund

Enheten för maskinteknik vid Örebro universitet har under de senaste fem åren stärkts och är under fortsatt expansion. Inom grundutbildningen ansvarar enheten för fyra ingenjörsprogram på högskoleingenjörs- och civilingenjörsnivå inom maskinteknik och industriell ekonomi. Forskningen inom delområdet för den nu aktuella anställningen sker inom forskargruppen ”Mechanics and materials”. Centralt i gruppens verksamhet är kopplingen mellan material och mekanik i lättviktskonstruktioner med nya material. Exempelvis pågår, i det nystartade projektet RoboDAM, kunskapsuppbyggnad för hur materialegenskaper hos komponenter tillverkade med 3D-printing påverkas av geometrin skapad genom konstruktionsoptimering med nätverksstrukturer.

Det område vi avser stärka med denna anställning ligger inom tekniska beräkningar med finita elementmetoden (FEM) och konstruktionsoptimering. För undervisningen är det i första hand grundkurser inom mekanik, hållfasthetslära, maskinelement och FEM som är aktuella, men även undervisning på avancerad nivå kan förekomma.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt utbildning på samtliga nivåer, forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Lektoratet fyller i första hand ett behov i grundutbildningen av ingenjörer, men den som anställs ska också ha potential att delta i ämnets forskningsverksamhet. Forskningen kan bedrivas inom såväl egna som vid universitetet redan existerande projekt. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom maskinteknik eller angränsande område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsanslag är meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

 Vi söker dig som i botten har en bred maskinteknisk grundutbildning, exempelvis civilingenjör i maskinteknik, samt gärna erfarenhet av industriell verksamhet kompletterad med en forskarutbildning inom maskinteknik eller angränsande område. Eftersom våra ingenjörsutbildningar har en stark koppling till företagen i vår region kommer erfarenhet från näringslivet inom för anställningen relevanta områden att värderas högt.

Tidigare forskning inom (eller tillämpbar inom) det område som beskrivs under rubriken Bakgrund är meriterande.

Intresse för, och tidigare erfarenhet av, ledningsuppdrag och administrativa uppdrag inom akademin är meriterande.

God förmåga att kommunicera på engelska är ett krav och förmåga att kommunicera på svenska är meriterande. Ett av språken svenska eller engelska bör behärskas mycket väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga med personal, studenter och näringsliv. Initiativförmåga samt intresse för program- och kursutveckling uppskattas. Vidare kommer hänsyn att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom maskinteknik.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sören Hilmerby 019-30 10 48, e-post: This is an email address, Magnus Löfstrand, 019-30 32 83, e-post: This is an email address eller Niclas Strömberg, 019-30 39 86, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-01-27. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.