Universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning mot processrätt

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07060/2019

Vi söker en universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning mot processrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap med inriktning mot processrätt.

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda och 17 000 studenter.

Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs bland annat i civilrätt, arbetsrätt, straffrätt, processrätt, associationsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, finansrätt, rättshistoria och rättsteori. Inom dessa områden finns såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan med externa aktörer såväl som med forskare, doktorander och studenter. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även administration, utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår att upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I uppdraget ingår även att söka externa medel för forskning.

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning i processrätt på juristprogrammet. En universitetslektor i rättsvetenskap med denna inriktning förväntas ha mycket god kompetens i såväl civilprocessrätt, straffprocessrätt och special processer samt alternativ tvistlösning.

Som lektor förväntas du att kunna ta emot även arbetsuppgifter inklusive undervisning på andra rättsområden samt på rättsvetenskapliga programmet om behovet finns.

Undervisningen kommer att bedrivas på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma, så den sökande bör kunna undervisa så väl på svenska som engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. För den som är disputerad och   därmed behörig att anställas som lektor förväntas att den sökande har intresse för vetenskapligt arbete och ett forskningsintresse.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Som lektor i rättsvetenskap med inriktning mot processrätt förväntar vi oss att du har mycket goda kunskaper i processrätt samt god kunskap om juridisk metod.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Ytterligare bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet: vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt. Vi ser det som meriterande att du har undervisat och/eller handlett självständiga studentarbeten inom ämnet processrätt.

Övriga bedömningsgrunder

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare värdesätts ett intresse för att åta sig olika akademiska uppdrag, såsom administration, chefs- och ledarskapsuppdrag. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079, This is an email address, eller enhetschef professor Laura Ervo tel nr: +46 302135, This is an email address (from 2/1-2020).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 200201. Välkommen med din ansökan!