Doktorand inom företagsekonomi, inriktning hållbara transportsystem och försörjningskedjor

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2020/00101

Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen med utbildningsstart hösten 2020.

Handelshögskolan söker en kandidat knuten till Center for Sustainable Business (CSB) och dess inriktning mot hållbara transportsystem och försörjningskedjor, CSB Value Chain. Där tas utgångspunkt i interaktionen mellan olika aktörer i försörjningskedjorna och de affärsrelationer och nätverk som detta ger upphov till. Många av de forskningsfrågor som studeras utvecklas i samverkan med varuägare, logistikoperatörer och speditörer, etc. Mer specifikt förväntas den sökta kandidatens projekt att inriktas på digitalisering och elektrifiering av transportsystem och med fokus på hållbarhetsaspekten. Inom ramen för detta finns stora möjligheter att själv påverka forskningsinriktningen. Möjliga fördjupningar är till exempel affärsmodeller för elektrifierade vägar, högkapacitets- eller intermodala transportsystem, AI och autonoma system, eller olika kombinationer härav.

Det mesta av forskningen vid CSB Value Chain görs genom kvalitativa fallstudier och ibland i kombination med agentbaserad modellering (ABM). Erfarenhet av och intresse för dessa metoder är meriterande, men inte nödvändigt. Oavsett metod förväntas du anlägga ett analytiskt angreppsätt och ta ansvar för din egen forskning och för att driva den framåt. Dessutom förväntas kandidaten ha god förmåga att samverka med industri och företag och snabbt kunna sätta sig in i företagens problem och situationer.

Handelshögskolan och CSB erbjuder en dynamisk forskningsmiljö och en av Skandinaviens största forskargrupper inom affärsnätverk och hållbart företagande med erfarna forskare som publicerar ledande forskning. Möjligheterna att påverka din karriär efter avlagd examen är goda såväl inom akademin som i industrin.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Frans Prenkert, This is an email address, och Johan Kask, This is an email address.

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26.900 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet har den som:

  1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 120 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kanditatnivå, i företagsekonomi eller i annat för tjänsten relevant ämnesområde.

Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2020-03-01. Välkommen in med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.