Universitetslektor i arbetsterapi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/06483

Vi söker en universitetslektor i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är arbetsterapi

Bakgrund

Ämnet arbetsterapi vid Örebro universitet är i en expansiv fas där utbildning, forskning och utveckling bedrivs. Arbetsterapeutprogrammet är ett av de största i Sverige med intag både höst och vår. Programmets innehåll och pedagogiska genomförande baseras på aktuell forskning i syfte att utrusta blivande arbetsterapeuter med en utbildning av högsta kvalité. Vi arbetar ständigt med utveckling av en stimulerande miljö och lägger stor vikt vid möjligheten att initiera och bedriva forskning med anknytning till lärosätets forskningsmiljöer.

Forskningen i arbetsterapi befinner sig i ett expansivt skede. En del av forskningen som bedrivs sker inom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) vars forskningsfokus är förbättrade möjligheter till aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Inom miljön finns tre forskargrupper med fokuserad forskning inom arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning, äldres aktivitet och boende samt personer med dysmeli/armamputation

Vi söker nu en medarbetare som har starkt engagemang i ämnet arbetsterapi samt undervisning och forskning

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

För anställning krävs att du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande och av särskilt intresse om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet.

Du har god samarbets-, och initiativförmåga samt intresse för forskning, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Carin Fredriksson 019-30 37 53, e-post: This is an email address professor Marie Holmefur 019-30 36 12 eller programansvarig Lis Sjöberg, 019-30 35 85, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20 02 24. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.