Universitetslektor/adjunkt i svenska språket

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2020/01671

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska språket för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ämnesområde

Svenska språket

Bakgrund

Svenska språkets undervisningsverksamhet är framför allt inriktad mot lärarutbildning, såväl mot ämneslärarprogrammet som mot de tidigare åren. Svenskämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora. I samarbete med engelska och retorik är svenskämnet delaktigt i det nyinrättade kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Forskning inom ämnet bedrivs inom enhetens två forskningsmiljöer, Språk och retorik i samhället (Soris) och Berättande, liv, mening (Blm) samt inom universitetsövergripande forskningsnätverk. Inom ämnet bedrivs också didaktisk forskning.

Den utbildning som ämnet svenska erbjuder omfattar grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. På forskarutbildningsnivå är svenska en av inriktningarna inom det övergripande forskarutbildningsämnet humanistiska studier.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

Anställningen kan också innebära arbete med VFU-  och Övningsskoleverksamheten inom lärarutbildningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska språket, nordiska språk, svenska som andraspråk  eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och vid anställning av universitetslektor ska dessa ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Ytterligare bedömningsgrunder för vetenskaplig skicklighet: Det är också meriterande att ha sökt och fått externa forskningsmedel.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Ytterligare bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet: Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. :

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetsadjunkt)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Ytterligare bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet: Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination på högskolenivå är också meriterande..

Övriga bedömningsgrunder

Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av undervisning och kursutveckling på lärarprogrammen. Meriterande för anställningen är erfarenhet av VFU-verksamhet inom lärarutbildningen och forskning av relevans för lärarutbildning samt egen lärarexamen.

Information

Anställningen är 100 %, under 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av inriktningsansvarig professor Anders Björkvall 019-30 39 24, e-post: This is an email address eller av enhetschef Jimmy Engren, 019-30 21 94, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20 04 03. Välkommen med din ansökan!