Universitetslektor i biomedicin med inriktning molekylärgenetik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 01489/2020

Vi söker en universitetslektor i biomedicin med inriktning molekylärgenetik för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är biomedicin.

Bakgrundsbeskrivning

Biomedicinska analytikerprogrammet vid Örebro universitet har två inriktningar; fysiologi och laboratoriemedicin, med intag en gång per år. Programmets innehåll och pedagogiska genomförande baseras på aktuell forskning i syfte att utrusta blivande biomedicinska analytiker med en utbildning av högsta kvalité.

Vi söker nu en medarbetare med kompetens inom biomedicin/biomedicinsk laboratorievetenskap med aktuell erfarenhet av molekylärgenetiska metoder inom klinisk verksamhet samt ett starkt engagemang i undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar även handledning, praktisk färdighetsträning inom bl.a. biomedicin/biomedicinsk laboratorievetenskap, examinationer och utvärdering.

Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram på samtliga nivåer.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom dokumenterade självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska hänsyn tas till att en aktiv forskningsverksamhet bedrivs.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

För anställning krävs att du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har en utbildning som vi bedömer likvärdig med hänsyn till tjänstens innehåll och kompetensprofil.

Uppdraget kräver kompetens inom biomedicin/biomedicinsk laboratorievetenskap och molekylärgenetik, så som aktuella molekylärdiagnostiska metoder inom klinisk verksamhet.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet eller inom annan verksamhet.

Du har god samarbets-, och initiativförmåga samt intresse för forskning, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Jessica Johansson 019-30 39 19, e-post: This is an email address eller Christina Karlsson, 019-30 36 75, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20-05-10. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.