Universitetslektor/adjunkt i Musikalisk gestaltning

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02964/2020

Vi söker en eller två universitetslektorer/adjunkter i Musikalisk gestaltning med inriktning mot jazz- och popsång för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Musikalisk gestaltning.

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildning inom musikalisk gestaltning, musikvetenskap och musikpedagogik på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå och innefattar musikpedagogisk forskning. Musikhögskolan bedriver internationellt framgångsrik forskning inom forskningsmiljön Musiken och Människan. Ett konkret och strategiskt arbete för uppbyggnad av forskning inom musikalisk gestaltning pågår. Vi söker nu en engagerad universitetslektor/adjunkt som vill bidra till institutionens fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. Undervisningen omfattar dessutom examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling.

Tjänsten omfattar undervisning i sång på Konstnärligt kandidatprogram i Musikalisk gestaltning, inriktning Jazz och Rock, och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Tjänsten innefattar även undervisning i röstträning, ämnesdidaktik, ensemblespel, scenisk och musikalisk kommunikation samt musikproduktion. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska kan förekomma. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvar ingår.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor på konstnärlig grund är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet

För anställning som universitetslektor ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

För anställning som universitetslektor ska den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av originalitet och självständighet. Arbetet ska vara av stor omfattning och betydelse för ämnesområdet ifråga. Skickligheten kan vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den sökande bör även ha deltagit och aktivt bidragit i konstnärlig forskning inom sitt ämnesområde.

För anställning som universitetsadjunkt ska den konstnärliga skickligheten visas genom att den sökande är väletablerad i ett konstnärligt sammanhang inom sitt ämnesområde.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av stor vikt.

För anställning som universitetsadjunkt ska den pedagogiska skickligheten visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Meriterande för tjänsten är en bred erfarenhet av ämnesområdets konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska aspekter. Likaså är dokumenterad erfarenhet av eget eller pedagogiskt arbete relaterat till scenisk verksamhet inom jazz-, pop- och rockensemble meriterande. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att i kollegial samverkan arbeta för musikutbildningens utveckling

Information

Anställningen är 30–75 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ester Lebedinski, enhetschef, 019-30 33 30, e-post: This is an email address, Eva Georgii-Hemming, prefekt, 019-30 38 39, e-post: This is an email address eller Daniel Gustafsson, HR-konsult, 019-30 34 23, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-08-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.