Professor i omvårdnadsvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 03165/2020

Vi söker en professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på basal omvårdnad och internationalisernig för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Tjänsten är i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot basal omvårdnad och internationalisering.

Bakgrund

Örebro universitet är i en expansiv fas, såväl i undervisning som i forskning. Därför söker vi en person som med stort engagemang kan utveckla och leda vår utbildning och forskning inom omvårdnadsvetenskap med särskilt fokus på basal omvårdnad. Förutom att driva forskning med hög kvalitet kommer ett viktigt ansvarsområde vara att stötta integrationen mellan forskning och utbildning på alla tre nivåer och i en internationell kontext. Institutionen för hälsovetenskaper har en stark forskningstradition inom områden som barn och smärta, perioperativ vård och basal omvårdnad inklusive hudintegritet. Vi söker därför en kvalificerad professor som kan utveckla vårt internationella samarbete med andra ledande universitet.  

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar handledning av doktorander och personer med post-doc. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla ett internationellt excellenscenter inom hudintegritet, som en del av basal omvårdnad. Ett sådant center ska bedriva forskning, sprida expertkunskap och innovationer, utbilda och ta fram verktyg till stöd för klinisk praxis. I tjänsten ingår också utveckla en hållbar väg till internationalisering av forskning och utbildning vid institutionen för hälsovetenskaper.

En professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Kandidaten ska ha erkänt internationellt ledarskap och vetenskaplig publicering inom basal omvårdnad och klinisk forskning, särskilt med fokus på hudintegritet.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Den sökande ska ha sjuksköterskeexamen.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Elisabeth Ericsson 019-30 12 03, e-post: This is an email address eller professor Mats Eriksson, 019-30 33 62, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” (länk).

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-08-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.