Universitetslektor/adjunkt i arbetsterapi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 03688/2020

Vi söker en universitetslektor alternativt adjunkt i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är arbetsterapi.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och vid anställning av universitetslektor ska dessa ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom inriktningen för anställningen och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse liksom publikationer i internationella välrenommerade tidskrifter samt förmåga att erhålla stöd från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetsadjunkt)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Övriga bedömningsgrunder
Särskilda krav för tjänsten som universitetslektor är legitimerad arbetsterapeut med doktorsexamen.

Särskilda krav för tjänsten som universitetsadjunkt är legitimerad arbetsterapeut med minst magisterexamen. I de särskilda kraven ingår även kunskap och erfarenhet av arbetsterapi för personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Erfarenhet av undervisning i ämnet på högskolenivå är meriterande samt uppvisande av en grund för meritering inom forskning. För att kunna fullgöra den undervisning som ingår i tjänsten krävs en djup men samtidigt bred ämnesmässig kompetens inom det arbetsterapeutiska fältet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för och engagemang i pedagogiska frågor, utvecklingsarbete samt forskning. Vi ser positivt på sökande med forskningsambitioner.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. 

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning av 100 %. Örebro universitet tillämpar  individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Johanna Gustafsson 019-30 39 48 eller prefekt Elisabeth Ericsson 019 -30 12 03.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
  • Publikationslista (gäller för universitetslektor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är den 2020-09-13. Välkommen med din ansökan!

 

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.