Universitetslektor i pedagogik eller statskunskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05137/2020

Vi söker en universitetslektor för tidsbegränsad anställning med inriktning mot utvärdering av utbildning och utbildningsreformer med placering på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen blir antingen i pedagogik eller statsvetenskap och bestäms i samråd med den lektor som tillsätts.

Bakgrund

Örebro universitet genomför en strategisk satsning i syfte att utveckla Framtidens lärarutbildning. Rektor har avsatt 100 miljoner för satsningen som pågår fram till år 2022. Det långsiktiga målet är att Lärarutbildningen vid Örebro universitet är en sammanhållen akademisk professionsutbildning präglad av nytänkande och hög kvalitet, som svarar mot samhällets, akademins, skolhuvudmännens och studenternas nuvarande och framtida behov.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som anställningen omfattar är att:

Undervisning inom lärarutbildningen och statvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår utvärderings- och förändringsarbete - i första hand riktade insatser mot lärarutbildningen.

Undervisningen är forsknings- och tillämpningsnära.

Vidare förväntas den sökande kunna verka i en tvärvetenskaplig miljö och bidra till högkvalitativ forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom Pedagogik eller Statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av  undervisning samt handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

 Information

Anställningen är 100 % och på max 24 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning..

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ann Öhman Sandberg (projektledare för Framtidens lärarutbildning) 0703081732 e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-09-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.