Universitetslektor i engelska

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06681/2020

Vi söker en universitetslektor i engelska för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, utbildningsvetenskap och samhällskunskap.

Ämnesområde

Engelska.

Bakgrund

Engelskämnets undervisningsverksamhet är framför allt inriktad mot lärarutbildning, såväl mot ämneslärarprogrammet som mot de tidigare åren. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande disciplinerna historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Tillsammans utgör ämnena Enheten för humaniora. Den lingvistiska och vetenskapliga kompetensen inom ämnet engelska vid Örebro universitet och framförallt lärarutbildningen i engelska är i behov av att rekrytera ytterligare språkvetenskaplig kompetens.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Undervisning på kurser inom det språkdidaktiska fältet samt handledning av språkvetenskapligt inriktade uppsatser inom ämneslärarprogrammet kan ingå i uppdraget.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Ytterligare bedömningsgrunder för vetenskaplig skicklighet: Det är särskilt meriterande att bedriva språkdidaktiskt inriktad forskning samt ha uppnått docentkompetens.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt. Det är särskilt meriterande att ha erfarenhet av arbete med språkdidaktiska kurser samt handledning av uppsatser i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Det är meriterande att tidigare ha arbetat med kurser på lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Övriga bedömningsgrunder

Vi söker en docentkompetent person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Personen skall utöver deltagande i grundutbildningen också kunna fungera som handledare på forskarutbildningen. Erfarenhet av att handleda doktorander är därför meriterande.

Information

Anställningen är 20-25 %, under 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av  Jimmy Engren 019-30 21 94, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-12-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.