Professor i retorik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00148/2021

Vi söker en professor i retorik med fokus på kriskommunikation och kommunikativt ledarskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är retorik.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Retorik ingår tillsammans med engelska, historia, litteraturvetenskap och svenska språket i Enheten för humaniora. Dessa fem ämnen utgör även inriktningar inom forskarutbildningsämnet Humanistiska studier. Inom enheten bedrivs samarbete både när det gäller undervisning och forskning.

Utbildning inom retorik sker på grund- och forskarnivå. Tillsammans med svenska språket och engelska ansvarar retorikämnet för ett humanistiskt kandidatprogram, Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, med möjlighet till kandidatexamen i retorik såväl som i svenska språket eller engelska.

Den forskning som bedrivs inom retorikämnet är inriktad mot retorik i samhället. Några viktiga forskningsområden rör kriskommunikation, interpersonell kommunikation, argumentationsteori och visuell retorik. Retorik har initierat och drivit ett tvärvetenskapligt forskningsscentrum för kriskommunikation under många år. Med denna utlysning avses att framför allt förstärka ämnets forskning inom kriskommunikation.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet.

En professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Då Enheten för humaniora och ämnet är inne i en expansiv fas kommer professorn i retorik att ha en central och ledande roll i det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen av forskningsområden inom enheten, särskilt vad avser forskningsområdet kriskommunikation.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som professor är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor samt genomgången forskarhandledarutbildning. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på den sökandes självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. I förhållande till docentur förutsätter anställning som professor inte enbart förmåga till att självständigt bedriva forskning utan också en betydande förmåga till forskningsledning, vilket omfattar ledning av andra forskare och forskningsprojekt.  Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet innefattar också förmågan att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Det är särskilt meriterande om den sökande har bedrivit retorisk forskning inom området kriskommunikation eller forskning om kriskommunikation med relevans för retorik. En forskningsprofil fokuserad på samtida diskursiva fenomen är särskilt meriterande. Även forskning inom området kommunikativt ledarskap är särskilt meriterande.  Erfarenheter av flervetenskapliga forskningssamarbeten är meriterande. Detsamma gäller om forskningen ägnats nordiskt material eller har en tydlig relevans för en nordisk kontext.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning och handledning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Erfarenheter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram. Aktiv medverkan i och ledning av internationella samarbeten och nätverk är meriterande.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om den sökande saknar förmåga att undervisa på svenska förväntas hen kunna göra det inom två år.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Marie Gelang, 019 303086, e-post: This is an email address, Greger Andersson, 019 301494, e-post:  eller Patrik Winton, 019 303096 , e-post:

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-09. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.