Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01080/2021

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap (Humus) med utbildningsstart den höstterminen 2021.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Projektbeskrivning

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Forskningen omfattar frågor om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering och hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling och lärande för barn och elever med funktionsnedsättningar och behov av stöd.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Anne Lillvist (huvudhandledare) och Anette Bagger (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling (alt. Licentiatuppsats). Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen (alt. Licentiatexamen). Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra (två) års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Sökande till doktorandplatsen med inriktning mot specialpedagogik kan anknyta till något av ovanstående områden eller till andra specialpedagogiska områden i förskolan eller skolans tidiga år.  Vi vill särskilt uppmuntra sökande som utöver en specialpedagogisk yrkesexamen har en magisterexamen i specialpedagogik och som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor inom det specialpedagogiska fältet.

För särskild behörighet till ämnet krävs (skriv in de särskilda behörighetskraven för ämnet enligt bilaga 2 avsnitt 2.2 första stycket i den allmänna studieplanen).

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av universitetslektor Anne Lillvist, This is an email address, tel. nr 019-303469, forskarutbildningsansvarig professor Christian Lundahl This is an email address, tel. nr 019-301224, eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, This is an email address, tel. nr 019-301233.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-03-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.