Doktorand i sociologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01088/2021

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2021.

Projektbeskrivning

Ämnet sociologi vid Örebro universitet ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnet har huvudansvar för Personalvetarprogrammet samt Kandidat- och Magisterprogrammet i samhällsanalys och medverkar i magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling. Forskningen vid ämnet bedrivs huvudsakligen inom två strategiska forskningsinriktningar: Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi. Doktorandanställningen anknyts till någon eller båda av dessa forskningsinriktningar. Vid institutionen och fakulteten för Humaniora och socialvetenskap finns också tvärvetenskapliga samarbeten och miljöer, såsom CESS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning) samt fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och bihandledare, dessa utses efter antagning för att passa doktorandens behov.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.  

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.  

För särskild behörighet till ämnet krävs att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i sociologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen lämnas av ämnesansvarig Jenny Alsarve, telefon: 019 301399, e-post: This is an email address eller enhetschef Erik Löfmarck, telefon: 019-301029, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns. Vi ser gärna att du här visar hur ditt intresse knyter an till någon av (eller båda) våra forskningsinriktningar (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-03-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.