Universitetslektor/adjunkt i måltidskunskap, inriktning sensorik

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00871/2021

Vi söker en Universitetslektor/universitetsadjunkt i måltidskunskap och värdskap, inriktning sensorik för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Måltidskunskap och värdskap, med inriktning sensorik.

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet tillhör Fakulteten för Ekonomi, natur- och teknikvetenskap och är beläget vid eget campus i Grythyttan. Med 175 studenter och ett 25 tal lärare och forskare representerar verksamheten en tvärvetenskaplig miljö för utbildning och forskning om måltid och värdskap. Inom grundutbildning erbjuds tre kandidatprogram och på avancerad nivå är det möjligt att läsa kurser som leder till en ettårig magisterexamen. Institutionen erbjuder också fristående kurser på både grund- och avancerad nivå.

Vid institution bedrivs tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning sedan 2001 inom ämnet Måltidskunskap där hantverk och estetiskt gestaltande av måltider är centrala delar. Institutionens forskare och doktorander är organiserade i fyra forskargrupper vars forskning spänner över områden som måltidskultur, hållbart arbetsliv och kunskapsutveckling inom restaurangbranschen samt betydelsen av måltidsupplevelser för hälsa och hållbarhet. Den aktuella anställningen har en tydlig koppling till forskargruppen Sense Lab som bedriver multisensorisk forskning om framtidens mat.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. Undervisningen omfattar också kursutveckling, kursansvar, administration, handledning, planering och utvärdering. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med möjlighet att delta inom ämnets forskargrupper.

Till arbetsuppgifterna som universitetslektor/adjunkt hör också att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet sensorik och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Ämnesområdet för denna anställning är sensorik, förståelse av sinnenas betydelse för måltidsupplevelser med särskilt fokus på multisensoriska måltidsupplevelser och sensorisk marknadsföring. Till ämnesområdet hör vetenskaplig metod med fokus på sensoriska metoder.

Behörighet

För universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För universitetsadjunkt
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet – för universitetslektor

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet – för universitetslektor

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk skicklighet – för universitetsadjunkt

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet för anställningen samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Övriga bedömningsgrunder

För denna anställning är planering och genomförande av sensoriska projekt med uppföljande bearbetning och analys av data av mycket stor betydelse. Det är meriterande med dokumenterad tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på grundnivå och på avancerad nivå särskilt gällande gastronomiska innovationer och trender. För att vidareutveckla grundutbildningens forskningsanknytning, liksom att stärka forskningsområdet i sig, är det meriterande med en forskarutbildning inom ämnesområdet. Av stor vikt är erfarenhet av att integrera sensorik med hantverk inom gastronomi/culinary arts. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av att initiera och driva forskning om smak- och måltidsupplevelser utifrån ett sensoriskt perspektiv i samarbete med näringslivet. God förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska är ett krav.

Information

Anställningen är 70 %, tillsvidare, med placering i Grythyttan, Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Professor Åsa Öström 019-30 20 11, e-post: This is an email address eller enhetschef Helene Gustafsson, 019-30 20 09, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-03-12. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras en omgång ansökningshandlingar, exkl. publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.