Professor i socialt arbete

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 00661/2021

Vi söker en professor i socialt arbete för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete.

Bakgrund

Ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ingår tillsammans med psykologi, rättsvetenskap och kriminologi i institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnet är huvudområde i socionomprogrammet. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet omfattar såväl studier av sociala problematiker kring barn, unga, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete och sociala insatser i anslutning till detta.

Som huvudområde i ett av Örebro universitets största professionsprogram är det en angelägen uppgift för universitetet att stärka och vidareutveckla forskningen inom socialt arbete. Det gäller framför allt empirisk forskning och teoriutveckling som syftar till att utveckla socialt arbete som praktikområde.

Örebro universitet och ämnet socialt arbete söker en professor i socialt arbete som är väl förankrad i ämnet, bidrar till att stärka och utveckla vår forskning samt tar ansvar för ämnets utveckling. Vi söker en person med dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete av forskning i socialt arbete och som genom kreativitet, initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till den långsiktiga utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Örebro universitet.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla nivåer och förväntas informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet.

Professor förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet inom ramen för sin anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tio veckor. Kompetens som motsvarar högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. För anställning som professor gäller även att den sökande har genomgått forskarhandledarutbildning. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens eller forskarhandledarutbildning ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen/utbildningarna.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsskicklighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på den sökandes självständiga forskningsinsatser. I förhållande till docentur förutsätter anställning som professor inte enbart förmåga att självständigt bedriva forskning utan också̊ en betydande förmåga till forskningsledning, vilket omfattar ledning av andra forskare och forskningsprojekt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet innefattar också förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning och handledning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Utöver ett väl utvecklat förhållningssätt till den egna lärarrollen, den pedagogiska grundsynen och den pedagogiska praktiken innefattar pedagogisk skicklighet även förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den pedagogiska skickligheten omfattar även betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning, samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning.

Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet.

Ledningsförmåga bedöms utifrån erfarenheter av uppdrag inom utbildning, vilket omfattar förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

Övriga bedömningsgrunder

Förmåga att undervisa och kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska är ett krav. Om sådan förmåga saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Särskilt meriterande är medverkan i forskarutbildning, inklusive handledning av doktorander, dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom forskning samt dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete av forskning i socialt arbete.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Åsa Källström, 019-30 30 07, e-post This is an email address  eller prefekt Kerstin Nordlöf, 019-30 31 80, e-post This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-28 Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.