Universitetslektor i hörselvetenskap förenad med klinisk tjänstgöring

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 01072/2021

Vi söker en universitetslektor i hörselvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper förenad med klinisk tjänstgöring som audionom vid Audiologiska Kliniken vid region Örebro län.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: hörselvetenskap

Bakgrund

Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett stort antal professionsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Det pågår även en spännande utveckling av programmen. Vi bedriver aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Örebro universitet och Region Örebro län samverkar för utveckling av universitetssjukvården. En viktig komponent i denna samverkan är det mångåriga och goda utbildnings- och forskningssamarbete som finns mellan Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och Region Örebro län. Förenade anställningar är ett led i denna samverkan. En förenad anställning förenar utbildning, klinisk verksamhet och forskning och syftar till att:

 • upprätthålla klinisk kompetens hos universitetets lärare och akademisk kompetens hos klinisk verksamma professioner inom hälso- och sjukvården
 • främja samverkan inom forskning och utbildning mellan universitet och region
 • stödja möjligheter för att skapa synergieffekter i klinisk forskning samt öka möjlighet för tvärvetenskap
 • stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
 • stärka evidensbaserad vård och bidra till positiv utveckling av verksamheterna

Inom ramen för anställningen som universitetslektor ingår klinisk tjänstgöring som audionom vid adekvat verksamhet inom Region Örebro län.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

I den kliniska tjänstgöringen ingår utöver det ordinarie kliniska arbetet även att identifiera behov av utvecklingsarbeten, handleda och undervisa personal och studenter i samråd med berörda i den kliniska verksamheten. Ledningsuppdrag inom universitetssjukvården kan även ingå.

Du kommer att ha en viktig roll vid universitetet och vid universitetssjukvården med att utveckla så väl universitetets verksamhet som vården både teoretiskt och praktiskt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

För den kliniska tjänstgöringen krävs erfarenhet av kliniskt arbete som legitimerad audionom och väl dokumenterade kunskaper i hörselvetenskap.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

(Beskriv eventuella ytterligare bedömningsgrunder för vetenskaplig skicklighet t.ex. erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsanslag)

 Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

(Beskriv eventuella ytterligare bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet t.ex. förmåga att forskningsanknyta undervisningen)

Övriga bedömningsgrunder
Den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Arbetsuppgifterna i en förenad anställning kräver stor anpassningsförmåga och en god förmåga att samarbeta i olika verksamheter/kontexter. Arbetet kräver även att på eget initiativ, proaktivt och med lösningsfokus kunna driva utvecklingsfrågor relevanta för de olika verksamheterna.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. 

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Johanna Gustafsson (enhetschef) 019-30 39 48, e-post: This is an email address eller Susanne Köbler, 019-30 13 72, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-05-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.