Universitetslektor med uppdrag som enhetschef

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02331/2021

Vi söker en universitetslektor i musikvetenskap med uppdrag som enhetschef för tidsbegränsad anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikalisk gestaltning/musikvetenskap/musikpedagogik.

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildningar i musikalisk gestaltning, musikvetenskap och musikpedagogik. Utbildning i musikalisk gestaltning ges inom Konstnärligt kandidatprogram med fyra inriktningar: kammarmusik, jazz- och rock, musikproduktion samt komposition. Utbildning inom musikvetenskap ges på samtliga nivåer och inkluderar på forskarnivå musikpedagogisk forskning. I ämnet musikpedagogik ges även utbildning inom lärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå samt som fristående kurser.

Institutionen bedriver internationellt framgångsrik forskning i ämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Inom musikalisk gestaltning är utbildning på avancerad nivå och forskning under uppbyggnad.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning, inom kurser i musikvetenskap och musikalisk gestaltning med inriktning mot musikteori och musikhistoria. Undervisning i andra kurser kan också bli aktuellt.

Uppdraget som enhetschef innebär att leda, planera och samordna arbetet vid enheten för Musikalisk gestaltning. Enheten utgörs idag av totalt 22 anställda lärare. Därutöver ansvarar enhetschefen för timanställd personal inom enhetens verksamhet. Enhetschefen har bland annat ansvar för kvalitetsutveckling och uppföljning av verksamheten och arbetar utifrån prefektens direktiv med verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budget, bemanning och arbetsfördelning. Enhetschefen arbetar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för medarbetarnas arbete och kompetensutveckling. Kvalitets- och utvecklingsarbetet sker i samarbete med ämnesansvarig, programansvarig och inriktningsansvariga. Som enhetschef ingår du i institutionens ledningsgrupp och företräder ämnet både internt och externt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Med tanke på tjänstens innehåll och utbildningsområde är kompetenser inom musikteori och musikhistoria samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller chefskap inom akademien meriterande.

Information

Anställningen är tidsbegränsad 10–12 månader med omfattning 100%, varav enhetschefsuppdraget ingår med 50%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Eva Georgii-Hemming 019-30 38 39, e-post: This is an email address eller ämnesansvarig Ulrik Volgsten, 019-30 38 95, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-18. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.